Detailplaneeringute avalikud väljapanekud

« Tagasi

Kangru alevikus Viirpuu tn 1 ja Viirpuu tn 3 detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 30.03.2020 kuni 30.04.2020

Detailplaneeringu on koostanud OÜ Hirundo, töö nr 1-05.04.2016.

Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Kangru alevikus.
Planeeringuala suurus on ca 17211 m².

Planeeritaval maa-alal kehtib:
  • Kiili valla üldplaneering
  • Ehitusteatis nr 1711201/20906

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Viirpuu tn 1 ja Viirpuu tn 3 katastriüksuste jagamine viieks elamumaa sihtotstarbega krundiks ja moodustatud kruntidele ehitusõiguse määramine. Detailplaneeringuga moodustatakse 2 korterelamu krunti ja 3 üksikelamu krunti. Korterelamu krundile tohib ehitada ühe kuni kahekorruselise korterelamu kõrgusega kuni 9,0m, maksimaalne korterite arv ühes korterelamus on 10 (pos.1) ja 8 (pos. 2) ning korterelamukrundi koormusindeks peab olema suurem kui 400m2/korter. Korterelamute puhul arvestada minimaalselt 2 parkimiskohta 1 korteri kohta. Üksikelamu krundile tohib ehitada ühe kuni kahekorruselise elamu kõrgusega kuni 9,0m ja ühe abihoone kõrgusega kuni 4,5m ning üksikelamukrundi suurim ehitisealune pind kuni 300m2. Parkimisvajadused tuleb lahendada krundi piires. Riigitee 15 Tallinn-Rapla-Türi ristumiskohas (km 6,089) tuleb kohaliku 3040320 Viirpuu tänavat laiendada kuni pos. 1 sissepääsuteeni (peale pöörderaadiuseid) 5m laiuseks. Lisaks näha ette haljasribaga sõiduteest eraldatud 2m laiune kergliiklustee kuni Viirpuu tänav T2 krundini (30401:001:0419). Lisaks lahendatakse planeeringuala heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimine ja tehnovõrkudega varustamine.

Antud detailplaneeringus on arvestatud üldplaneeringus välja toodud nõuetega, kuid on üldplaneeringut muutev seoses sellega, et ei moodustata kogu planeeritavast alast 15% sotsiaalmaa sihtotstarbega krunti, kuna Kangru alevikus (Kullerkupu tn 10 ) asub piirkonna lasteaed, mille kõrval asub 5,11ha suurune üldkasutatav maa, spordirajatiste ja terviseradadega. Täiendava sotsiaalmaa krunti järgi pole vajadust ka seetõttu, et uue kortermaja juurde on planeeritud rajada laste mänguväljak ning planeeringu alast 360m kaugusel, Pihlaka tn 6 kü-l, asub olemasolev üldkasutatav maa, samuti planeeringu ala naabruses olev Viimsi metskond 55 maaüksus (katastritunnusega 30401:001:2359 ) on antud piirkonna rekreatsioon ehk virgestus alaks.

Detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, Kiili alev, Kiili vald ajavahemikus 30.03.2020 kuni 30.04.2020.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD: https://service.eomap.ee/kiilivald/#/planeeringud/planeeringud/893