Detailplaneeringute avalikud väljapanekud

« Tagasi

Kiili alevis Kurna tee 7 detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 01.11.2021 kuni 15.11.2021

Detailplaneeringu on koostanud SK-Studio OÜ, töö nr 1118.

Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Kiili alevis.
Planeeringuala suurus on 865m2.

Planeeritaval maa-alal kehtib:

  • Kiili valla üldplaneering
  • Kiili tehnopargi kinnistu detailplaneering (DP0162).

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on olemasolevale krundile ehitusõiguse määramine. Kruntidele määratakse ehitusõigus 1 ärihoone (kuni 2 korruseline ja maksimaalne kõrgus 9m) ehitamiseks ehitisealusepinnaga kuni 250m2. Krundi piiride määramisel lähtuda kehtestatud Kiili tehnopargi detailplaneeringus esitatud lahendusest. Lisaks lahendatakse planeeringuala heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimine ja tehnovõrkudega varustamine.
      
Käesolev detailplaneering ei sisalda Kiili valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Detailplaneeringu eskiisi avalik väljapanek toimub Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, Kiili alev, Kiili vald ajavahemikus 01.11.2021 kuni 15.11.2021.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD:
https://evald.ee/kiilivald/#/planeeringud/planeeringud/951