Detailplaneeringute avalikud väljapanekud

« Tagasi

Vaela külas Saare maaüksuse üldplaneeringut muutva detailplaneeringu eelnõu (eskiislahenduse) avalik väljapanek ja avaliku väljapaneku tulemuste arutelu

Kiili Vallavolikogu 16.04.2020 otsusega nr 10 algatati detailplaneeringu koostamine Vaela külas Saare (katastritunnus 30401:001:1945) maaüksusel ja lähialal ning otsusega nr 10 jäeti algatamata keskkonnamõju strateegiline hindamine.

Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Vaela külas. Planeeringuala suurus on 3,52 ha, piirneb maantee 11115 Kurna-Tuhala tee, Rae valla, Kurna küla, Rebase kinnistu ja Vaela küla Kuuse tee 9, Kadaka tee 1/3/5/7/9/11 elamutega. Juurdepääs detailplaneeringu alale on Kurna teelt.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Saare katastriüksuste jagamine transpordimaa sihtotstarbega ja ühiskondlike ehitiste sihtotstarbega kruntideks ning moodustatud kruntidele ehitusõiguse määramine. Kavandatavale ühiskondlike ehitiste sihtotstarbega krundile määratakse ehitusõigus kokku kuni 6 hoone püstitamiseks. Lubatud on ehitada kuni kahekorruselised lasteaia hooned kõrgusega kuni 9,0 m ja abihooned kõrgusega kuni 4,5 m (ehitisealune pind kokku kuni 5000 m2). Lisaks planeeritakse pargi ja reisi parkla vähemalt 7-le masinale ja jalgratastele. Detailplaneeringuga lahendatakse heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsutee, parkimise ja tehnovõrkudega varustamine ning keskkonnatingimuste seadmine planeeringus kavandatu elluviimiseks.

Kiili valla üldplaneeringu järgselt on Saare katastriüksusele määratud maakasutuse juhtfunktsiooniks võimalik arenguala väikeelamumaa juhtfunktsiooniga. Planeeringuala juhtfunktsioon on vastuolus Kiili valla kehtiva üldplaneeringuga, mille järgi on lubatud ühepereelamud, ridaelamud ja korterelamud (üldplaneeringu kaart). Algatatava detailplaneeringu eesmärk on Saare katastriüksuste jagamine transpordimaa sihtotstarbega ja ühiskondlike ehitiste sihtotstarbega kruntideks. Ühiskondlike ehitiste sihtotstarbega krundile määratakse ehitusõigus lasteaia ehitamiseks.

Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu eelnõu (eskiislahenduse) avalik väljapanek toimub 29.10.2020 – 14.12.2020 k.a.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD.

Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu kohta ootame e-kirja teel aadressile info@kiilivald.ee või posti teel Nabala tee 2a, Kiili alevik, Kiili vald 29.10.2020 – 14.12.2020 k.a.

Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu avaliku väljapaneku tulemuste avalik arutelu toimub 17.12.2020 kell 15.00 Kiili vallamajas (Nabala tee 2a, Kiili alev).

Keskkonnamõju strateegilise hindamise algatamata jätmise otsuse ja algatamiseks esitatud dokumentidega ning detailplaneeringu esialgse eskiisi materjalidega on võimalik tutvuda digitaalselt Kiili valla geoinfosüsteemis

EVALD: https://service.eomap.ee/kiilivald/#/planeeringud/planeeringud/1062