Detailplaneeringute koostamise lõpetamine

« Tagasi

13. oktoober 2020 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 331 Vaela külas Tilluvälja detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Kiili Vallavalitsuse 10.03.2015 korraldusega nr 162 on algatatud Vaela külas Tilluvälja detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu eesmärgiks on Vaela külas Tilluvälja maaüksuse (katastritunnus 30401:001:0759) jagamine üheks elamumaa sihtotstarbega krundiks ning üheks maatulundusmaa sihtotstarbega krundiks. Olemasolevad ehitised jäävad planeeringu järgselt maatulundusmaa sihtotstarbega krundile, millele detailplaneeringuga ehitusõigust lisaks ei kavandata. Detailplaneeringuga seatakse moodustatavale elamumaa sihtotstarbega krundile ehitusõigus kuni 2-korruselise üksikelamu ning kuni 1-korruselise abihoone püstitamiseks. Lisaks lahendatakse planeeringuala heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamine.

Detailplaneering algatati 10.03.2015. Esimene kord esitati detailplaneeringu materjalid ülevaatamiseks 31.03.2016 ja märkused nendele koostati 21.04.2016. Teine kord esitati detailplaneeringu materjalid meile ülevaatamiseks 15.03.2017 ja märkused nendele 12.04.2017. Seejärel pole detailplaneeringu koostamisega edasi mindud. Arvestades eeltoodut on Kiili Vallavalitsusel seadusest tulenev kohustus menetlus lõpetada seda kas detailplaneeringu kehtestamisega või lõpetamisega. Käesoleval juhul pole Kiili Vallavalitsusel võimalik Tilluvälja detailplaneeringut kehtestada kuna detailplaneeringu materjalid on puudulikud ning ka detailplaneeringu menetlus pole läbitud nõutud mahus. Seega võttes aluseks eelpool kirjeldatu ei jää meil muud võimalust, kui detailplaneeringu menetlus lõpetada.