Detailplaneeringute koostamise lõpetamine

« Tagasi

15. jaanuar 2019 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 26 Aasa 1 ja Aasa 2 kinnistute detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Kiili Vallavalitsuse 18.09.2007 korraldusega nr 544 on algatatud Kiili alevis Aasa 1 ja Aasa 2 kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine. Detailplaneeringu eesmärgiks on Kiili alevis Pindle kinnistu planeeritava maa-ala kruntideks jagamine, moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse seadmine kuni kahekorruseliste üksikelamute ja ridaelamute ehitamiseks ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.

Planeerimisseaduse § 129 lg 1 p 1 alusel võib detailplaneeringu koostamise lõpetada kui koostamise käigus ilmnevad asjaolud, mis välistavad planeeringu elluviimise tulevikus, sealhulgas kui isik keeldub detailplaneeringukohaste ehitiste ehitamise üleandmiseks halduslepingu sõlmimisest.

Detailplaneeringu menetluse lõpetamine ei tähenda, et maaüksuse omanik ei saaks edaspidi pöörduda kohaliku omavalitsuse poole detailplaneeringu koostamise algatamise taotlusega.