Detailplaneeringute koostamise lõpetamine

« Tagasi

15. jaanuar 2019 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 27 Sireli kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Kiili Vallavalitsuse 04.09.2007 korraldusega nr 521 on algatatud Sausti külas Sireli kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine. Detailplaneeringu eesmärgiks on Sausti külas Sausti tee 66 (endise nimega Sireli, 30401:001:1139) kinnistu sihtotstarbe muutmine ja ehitusõiguse seadmine kuni kahekorruselise üksikelamu ja abihoone ehitamiseks ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.

Planeerimisseaduse § 129 lg 1 p 1 alusel võib detailplaneeringu koostamise lõpetada kui koostamise käigus ilmnevad asjaolud, mis välistavad planeeringu elluviimise tulevikus, sealhulgas kui isik keeldub detailplaneeringukohaste ehitiste ehitamise üleandmiseks halduslepingu sõlmimisest.

Detailplaneeringu menetluse lõpetamine ei tähenda, et maaüksuse omanik ei saaks edaspidi pöörduda kohaliku omavalitsuse poole detailplaneeringu koostamise algatamise taotlusega.