Detailplaneeringute koostamise lõpetamine

« Tagasi

22. jaanuar 2019 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 36 Söödi I kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Kiili Vallavalitsuse 30.09.2008 korraldusega nr 362 on algatatud Vaela külas Söödi I kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine. Detailplaneeringu eesmärgiks on Vaela külas Söödi I (uus nimetus Kangru tee 5, 30401:001:1972) kinnistu sihtotstarbe muutmine, ehitusõiguse määramine kuni kolmekorruselise ärihoone ehitamiseks, hoonestusala piiritlemine ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.

Planeerimisseaduse § 129 lg 1 p 1 alusel võib detailplaneeringu koostamise lõpetada kui koostamise käigus ilmnevad asjaolud, mis välistavad planeeringu elluviimise tulevikus, sealhulgas kui isik keeldub detailplaneeringukohaste ehitiste ehitamise üleandmiseks halduslepingu sõlmimisest.

Detailplaneeringu menetluse lõpetamine ei tähenda, et maaüksuse omanik ei saaks edaspidi pöörduda kohaliku omavalitsuse poole detailplaneeringu koostamise algatamise taotlusega.