Detailplaneeringute koostamise lõpetamine

« Tagasi

24. mai 2022 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 228 Kangru alevikus Tõnumardi II kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Kangru alevikus Tõnumardi II kinnistu detailplaneeringu algatamine toimus 8. veebruaril 2005 aastal Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 45 (algatamisest möödunud aeg – 17 aastat).

Menetluse lõpetamine tähendab, et kohaliku omavalitsuse üksusel tuleb võtta vastu otsus, kas detailplaneering kehtestada või mitte. Seega ei tähenda sätte sõnastus, et detailplaneering tuleb ilmtingimata kehtestada. Detailplaneeringu koostamise lõpetamisel võib tugineda ka menetluse lõpetamise sätetele PlanS § 129, milles on välja toodud, et planeeringu koostamise korraldaja võib otsustada detailplaneeringu koostamise lõpetamise, kui koostamise käigus ilmnevad asjaolud, mis välistavad planeeringu elluviimise tulevikus, sealhulgas kui isik keeldub detailplaneeringukohaste ehitiste ehitamise üleandmiseks halduslepingu sõlmimisest.

Detailplaneeringu menetluse lõpetamise korralduse eelnõu (18.03.2022 kiri nr 8-1/1125-5) edastati puudutatud isikutele e-tähtkirjana. Omniva väljavõtetelt on näha, et puudutatud isik on teate kätte saanud. Meelis Arumeel-le edastati kiri nr RD190092575EE 21.03.2022 kell 10:38 ja kättetoimetatud on see 22.03.2022 kell 08:57.

Tuginedes PlanS § 129 lõikes 1 punktis  1 (Detailplaneeringu koostamise võib lõpetada, kui koostamise käigus ilmnevad asjaolud, mis välistavad planeeringu elluviimise tulevikus, sealhulgas kui isik keeldub detailplaneeringukohaste ehitiste ehitamise üleandmiseks halduslepingu sõlmimisest) ja punktis 4 (Detailplaneeringu koostamise võib lõpetada, kui planeeringu koostamise korraldaja eelarves puuduvad vahendid planeeringu koostamise, koostamise tellimise ja mõjude hindamisega kaasnevate kulude kandmiseks ja planeeringu koostamisest huvitatud isik selliseid kulusid ei kanna) sätestatud lõpetab Kiili Vallavalitsus Kangru alevikus Tõnumardi II kinnistu detailplaneeringu menetluse.