Hariduslike erivajadustega õpilaste sõidukulude hüvitamine

Kirjeldus

Kiili valla hariduslike erivajadustega õpilaste sõidukulusid hüvitatakse neile, kes on põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse alusel moodustatud nõustamiskomisjoni soovitusel asunud õppima väljaspool Kiili valla haldusterritooriumi asuvat kooli. Sõidukulusid hüvitatakse kui kool ei jää Harjumaa ühistranspordi bussiliini nr 116 teeninduspiirkonda ning kooli ja koju sõiduks puudub korraldatud transport. Sõidukulude hüvitamist on õigustatud saama lapsevanem, hooldaja või eestkostja kui tema ja haridusliku erivajadusega õpilase elukoht rahvastikuregistri andmetel on Kiili vald. Sõidukulud hüvitatakse lapsevanema, hooldaja või eestkostja avalduse alusel, mis esitatakse vallavalitsusele. Hüvitise suurus ühes kuus on 45 eurot.

Kui kõik on korrektne makstakse toetus välja hiljemalt 10 tööpäeva jooksul pärast taotluse esitamist.
 

 

Õigusaktid:

Vastutaja:

Paberkandjal taotlus