Hooldajatoetuse taotlus

Toimingu üldandmed

Kirjeldus:

Hooldajatoetus on hooldajale makstav igakuine sotsiaaltoetus. Hooldusvajadus on isiku abi-, toetuse ja järelevalve vajadus, mille kindlaks tegemiseks teeb sotsiaaltöötaja hooldajat taotleva inimese või puudega lapse kodukülastuse, mille käigus selgitatakse välja tema hoolduse vajadus ning hooldaja võimalused hooldatavale kõrvalabi, juhendamise ja järelevalve tagamiseks. Hooldusvajaduse hindamisel täidetakse hooldusvajaduse hindamise instrument. Hooldus seatakse, hooldaja ja hooldajatoetus määratakse üldjuhul tähtajaliselt puude raskusastme ja lisakulude tuvastamise otsuse kehtivuse aja lõpuni. Hoolduse seadmine, hooldaja ja hooldajatoetuse määramine ja hoolduse seadmisest, hooldaja ja hooldajatoetuse määramisest keeldumine otsustatakse vallavalitsuse korraldusega. Hooldajatoetust makstakse alates otsuse vastuvõtmisele järgnevast kalendrikuust jooksva kuu eest hiljemalt 20. kuupäevaks hooldaja pangakontole.

Kestvus:

Vallavalitsus otsustab taotluse rahuldamise või rahuldamata jätmise 10 tööpäeva jooksul taotluse ja lisadokumentide vallavalitsuse dokumendiregistris registeerimisest arvates.

Õigusaktid:

Vastutaja:

Ann Vahtramäe, ann.vahtramae@kiilivald.ee, tel 679 0265

Taotlemine

Elektrooniliselt:

Esitada digitaalselt allkirjastatud avaldus e-postiga aadressile info@kiilivald.ee.

Kohapeal:

Täitke avaldus paberkandjal. Avalduse saab veebilehelt või Kiili vallamajast.

Vajaminevad dokumendid:

Täiskasvanud isiku hooldajatoetuse taotluse puhul lisatakse taotlusele juurde hooldusvajadusega isiku arstliku ekspertiisi otsus puude tuvastamise kohta. Puudega lapse hooldajatoetuse taotluse puhul lisatakse järgmised dokumendid:

  1. dokument mittetöötamise kohta;
  2. koopia/ärakiri kohtu määrusest eestkostja määramise kohta või lepingust perekonnas hooldamise kohta;
  3. koopia arstliku ekspertiisi ostsusest puude tuvastamise kohta.

Vallavalitsusel on vajadusel õigus nõuda taotlejalt lisaandmeid või –dokumente.

Avaldus: