« Tagasi

30. november 2021 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 547 Kiili alevis Kurna tee 7 detailplaneeringu kehtestamine

Detailplaneeringu on koostanud SK-Studio OÜ, töö nr 1118.

Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Kiili alevis.
Planeeringuala suurus on 865m2.

Planeeritaval maa-alal kehtib:

  • Kiili valla üldplaneering
  • Kiili tehnopargi kinnistu detailplaneering (DP0162).

Detailplaneeringu koostamise eesmärk on olemasolevale krundile ehitusõiguse määramine. Kruntidele määratakse ehitusõigus 1 ärihoone (kuni 2 korruseline ja maksimaalne kõrgus 9m) ehitamiseks ehitisealusepinnaga kuni 250m2. Krundi piiride määramisel lähtuda kehtestatud Kiili tehnopargi detailplaneeringus esitatud lahendusest. Lisaks lahendatakse planeeringuala heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimine ja tehnovõrkudega varustamine.

Käesolev detailplaneering ei sisalda Kiili valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD:
https://evald.ee/kiilivald/#/planeeringud/planeeringud/951