« Tagasi

16. detsember 2021 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 47 Vaela külas Kuusiku kinnistu I maatüki detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine

Detailplaneeringu koostas OÜ Kodumark, töö nr 4-04.

Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Vaela külas. 
Planeeringuala suurus on 113400 m2.

Detailplaneeringualal kehtib:
 • Vaela külas Kuusiku kinnistu I maatüki detailplaneering (DP0063, kehtestatud Kiili Vallavolikogu 16.08.2005 otsusega nr 40);
 • Kiili valla üldplaneering (kehtestatud Kiili Vallavolikogu 16.05.2013 otsusega nr 26);
 • Kuusiku (uue nimega Kustavi) kinnistu detailplaneering (DP0186, kehtestatud Kiili Vallavalitsuse 13.06.2017 korraldusega nr169).

Detailplaneeringu (vastavalt Kiili Vallavolikogu 16.08.2005 otsusele nr 40) eesmärgiks on Vaela külas Kuusiku kinnistu (30401:001:2042 ja 30401:001:2041) kruntideks jaotamine, sihtotstarvete määramine koos ehitusõiguse seadmisega kuni kahekorruseliste üksikelamute rajamiseks ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.
Planeeritavale alale on projekteeritud 35 elamukrunti. Kruntide suuruste projekteerimisel on lähtutud Kiili valla ehitusmäärusest, kus ühepereelamukrundi min. suurus tiheasustuses on 2000 m2.

Kiili valla projektikomisjoni seisukohad on järgmised:
 1. Kehtestatud detailplaneering on 16 aastat vana ning seda pole tänase päevani ellu asutud viima. Detailplaneering kehtestati Kiili Vallavolikogu 16.08.2005 otsusega nr 40. Detailplaneeringu kehtestamisest on möödas pea 16 aastat ja käesoleva hetke seisuga ei ole detailplaneeringut asutud ellu viima.
 2. Projektikomisjoni hinnangul ei ole detailplaneeringut võimalik ellu viia terviklikul kujul, kuna vahepealsel ajal on liikluskorralduslik olukord piirkonnas muutunud väga suurel määral. 2015. aastal rekonstrueeritud riigitee nr 11115 ning riigiteede nr 11115 ja 11505 ristmik, mille tulemusel on muutunud riigiteede asukohad ning kehtestatud planeeringut ei ole võimalik enam realiseerida kehtestatud terviklikul kujul.
 3. Praeguses olukorras puudub detailplaneeringualale nõuetekohane juurdepääs, mis arvestab planeeringus esitatud mahtu.
 4. Kehtestatud planeeringus pole lahendatud maanteelt juurdepääsu. Krunte teenindav transport on kavandatud maanteega paralleelse kogujatee kaudu. Planeeringuga pole näidatud kuidas antud kogujateele pääsetakse.
 5. Detailplaneeringus on elamumaa hoonestusjoon viidud 50m kaugusele maantee servast. Vastavalt kehtivale Kiili valla üldplaneeringule on riigitee lõigus kehtestatud teekaitsevöönd 50m. Seda aspekti pole arvestatud Kiili Vallavalitsusele esitatud uutes eskiislahendustes.
 6. Planeeringuala lähedusse (teisele poole 11115 Kurna-Tuhala teed) on vastavalt kehtivale Kiili valla üldplaneeringule kavandatud uus ristmik. Huvitatud isiku poolt esitatud ligipääsu eskiislahendus ei arvesta nimetatud ristmikuga.
 7. Transpordiamet nõustub Kiili vallavalitsuse projektikomisjoni seisukohaga, et ristmiku lahenduse kavandamine riigiteelt muudab põhimõtteliselt planeeringu üldist (liikluskorralduslikku) lahendust.
 8. Transpordiameti hinnangul pole hetke seisu arvestades võimalik nõuetekohast ja sobilikku juurdepääsu võimalik kavandada.
 9. Huvitatud isiku poolt esitatud ristmiku lahendused ei ole sobilikud ning ei vasta Transpordiameti poolsetele juhistele ega normidele.
 10. Huvitatud isiku põhjendused on ära kuulatud ja antud talle võimalus esitada lahendus detailplaneeringu elluviimiseks. Huvitatud isiku esitatud eskiislahendused ei ole olnud elluviidavad ning neil puudub ka Transpordiameti kooskõlastus.
 11. Detailplaneeringu kehtetuks tunnistamine ei tähenda, et maaüksuse omanik ei saaks edaspidi pöörduda kohaliku omavalitsuse poole detailplaneeringu koostamise algatamise taotlusega.