« Tagasi

Projekteerimistingimustega Kiili alevi keskuse ja jätkuvalt riigimaa detailplaneeringu täpsustamine

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks.

26.05.2022 esitati Kiili Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlus nr 2211002/06468 millega soovitakse muuta Kiili alevi keskuse ja jätkuvalt riigimaa detailplaneeringus pos. 50 (Nabala tee 4, 30401:001:2821) ja pos. 5 (Nabala tee 4a, 30401:001:0088) hoonestusala tingimusi (sealhulgas hoonestusala suurendamist, vähendamist, keeramist või nihutamist, kuid mitte rohkem kui 10 protsendi ulatuses esialgsest lahendusest) ja arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslikke tingimusi. Täpsemalt soovitakse detailplaneeringus pos. 50 ja pos. 5 hoonestusala suurendada 5% ja lubada kaubandushoone (kood 12310) ehitamist.

Selline detailplaneeringu muutmine ei ole planeeringulahenduse olemuslik muutmine, ei mõjuta naaberkruntide omanikke ebasoodsalt ja ei muuda väljakujunenud keskkonda ja hoonestuslaadi, ei ole vastuolus õigusaktide ja avaliku huviga ning Kiili valla üldplaneeringus sätestatud üldiste kasutus- ja ehitustingimustega.

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Kiili Vallavalitsuses ja Kiili valla kodulehel. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada Kiili Vallavalitusele 04.07.2022 kuni 25.07.2022.