« Tagasi

Projekteerimistingimuste väljastamine Pääsukese tee 9a, Nabala külas

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks.

10.07.2022 esitati Kiili Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlus nr 2211002/08484, millega soovitakse projekteerimistingimusi Pääsukese tee 9a (katastritunnus 30501:001:0454) krundile elamu ja abihoone püstitamiseks ilma detailplaneeringut koostamata.

Projekteerimistingimuste andmine on haldusorgani kaalutlusotsus. Haldusmenetluse seaduse (HMS) § 56 lg 3 kohaselt tuleb kaalutlusõiguse alusel antud haldusakti põhjenduses märkida ka kaalutlused, millest haldusorgan on haldusakti andmisel lähtunud.

Taotluste kohaselt soovitakse projekteerimistingimusi Pääsukese tee 9a (katastritunnus 30501:001:0454) krundile elamu ja abihoone püstitamiseks ilma detailplaneeringut koostamata.

 1. PlanS § 125 lõike 5 alusel võib kohaliku omavalituse üksus lubada püstitada või laiendada projekteerimistingimuste alusel olemasoleva hoonestuse vahele jäävale kinnisasjale ühe hoone ja seda teenindavad rajatised, kui:

  - ehitis sobitub mahuliselt ja otstarbelt piirkonna väljakujunenud keskkonda, arvestades sealhulgas piirkonna hoonestuslaadi;
  - üldplaneeringus on määratud vastava ala üldised kasutus- ja ehitustingimused, sealhulgas projekteerimistingimuste andmise aluseks olevad tingimused, ning ehitise püstitamine või laiendamine ei ole vastuolus ka üldplaneeringus määratud muude tingimustega.
   
 2. Maakatastri seaduse § 18 lg 1 p 3 kohaselt võimalik ehitist teenindavale katastriüksusele määrata kogu ulatuses ehitise kasutamise otstarbest tulenev sihtotstarve ehitise tegeliku kasutuse, ehitusloa, ehitisteatise, linna- või vallavalitsuse kirjaliku nõusoleku või kasutusloa alusel.
   
 3. Riigikohtu lahend nr 3-3-1-87-13 (p 12), mille kohaselt: kohalikul omavalitsusel ei ole keelatud planeeringu kaalumisel võtta arvesse asjakohaseid mittesiduvaid dokumente, sh koostamisel oleva kõrgema astme planeeringu eesmärke. Avalik haldus peab vältima vastuolulist tegutsemist. Kaalutlusõiguse teostamisel ei tule arvestada üksnes õigusaktidega, vaid kõigi oluliste asjaoludega (HMS § 4 lg 2).
   
 4. Kiili valla kehtiva üldplaneeringu tingimused ja koostatava üldplaneeringu tingimused.


Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Kiili Vallavalitsuses ja Kiili valla kodulehel. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada Kiili Vallavalitusele 08.08.2022 kuni 29.08.2022.