« Tagasi

Hajaasustuse programmi 2024. aasta taotlusvoor avaneb 1. veebruaril 2024

Hajaasustuse programmi 2024. aasta taotlusvoor avaneb 1. veebruaril ja taotluste esitamise tähtaeg on 1. aprill 2024.

Programmi eesmärgiks on tagada hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele head elutingimused ning aidata seeläbi kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Toetatavad tegevused:

 • majapidamises joogivee kättesaadavuse tagamine;
 • elamu heitvee nõuetekohase kanaliseerimist tagava süsteemi rajamine;
 • aastaringselt ligipääsetava juurdepääsutee rajamine;
 • leibkonna vajadustele vastava autonoomse elektrisüsteemi rajamine (tingimusel, et majapidamine ei ole liitunud elektrivõrguga).

Programmi tingimused:

 • Taotleja alaline elukoht on taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist hajaasustusega maapiirkonnas asuv majapidamine.
 • Taotleja elukoht on rahvastikuregistri andmete kohaselt katkematult taotluse esitamise aasta 1. jaanuarist majapidamine, millele projektiga toetust taotletakse.
 • Taotlejal ei tohi olla riiklike maksude osas maksuvõlga, välja arvatud juhul, kui see on ajatatud.
 • Projektil võib olla ka kaastaotleja(id). Kaastaotlejale kehtivad samad tingimused, mis taotlejalegi.
 • Taotluse esitamise päeval peab eelmise toetuse kasutamise aruanne olema kohaliku omavalitsuse poolt kinnitatud.
 • Projekti ajalise kestuse arvestus algab toetuslepingu sõlmimisest ning projekti elluviimine peab olema lõppenud 31.oktoobriks 2025.
Maksimaalne toetus on 6500 eurot ühe majapidamise kohta. Taotleja ja kaastaotleja oma- ja kaasfinantseering peab kokku moodustama vähemalt 33% projekti abikõlblikest kuludest.

Töid tohib alustada alles pärast seda, kui projekti osas on tehtud rahastamisotsus ning toetuse saaja on vallavalitsusega sõlminud kirjaliku toetuslepingu.

Selleks, et taotlus vastaks kehtestatud nõuetele, tuleb  enne taotluse koostamist kindlasti läbi lugeda programmdokument (22.02.2018 vastu võetud Riigihalduse ministri määrus nr 14 "Hajaasustuse programm") ja kasulik on tutvuda ka programmi seletuskirjaga.

Info tekkinud küsimuste korral:

Keskkonnanõunik Margit Kuulmann (e-post: margit.kuulmann@kiilivald.ee, tel.6790278).

Kiili vallas eelistatud sihtrühmad ja tegevusvaldkonnad

 • Toetuste andmisel eelistatud sihtrühmad on prioriteetsuses eespool nagu majapidamine, kus elavad lapsed (lastega pere) või kus elab isik, kellel on sotsiaalkindlustusamet tuvastanud puude, puuetega inimeste sotsiaaltoetuse seaduse tähenduses.
 • Toetuse andmisel toetatavate valdkondade prioriteetsuses eespool on veevarustussüsteemid ja kanalisatsioonisüsteemid.

Toetuse kasutamise aruanne esitada kohalikku omavalitsusse hiljemalt ühe kuu jooksul pärast projekti lõppkuupäeva koos järgmiste dokumentidega:

 • kulu- ja maksedokumentide koopiad,
 • veesüsteemide valdkonna projekti puhul pärast projekti lõppemist tehtud vee analüüs;
 • toetuse kasutamise aruanne.