« Tagasi

Projekteerimistingimustega Rätsepa maaüksuse detailplaneeringu täpsustamine

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks.

18.10.2021 esitati Kiili Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlus nr 2111002/14337, millega soovitakse muuta Rätsepa maaüksuse detailplaneeringus pos. D25 (Rätsepa tee 46) hoonestusala tingimusi, sealhulgas hoonestusala suurendamist, vähendamist, keeramist või nihutamist, kuid mitte rohkem kui 10 protsendi ulatuses esialgsest lahendusest. Täpsemalt soovitakse suurendada detailplaneeringus pos. D25 (Rätsepa tee 46) hoonestusala 7,52%.

28.10.2021 esitati Kiili Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlus nr 2111002/14359, millega soovitakse muuta Rätsepa maaüksuse detailplaneeringus pos. B7 (Kääri tee 44) hoonestusala tingimusi, sealhulgas hoonestusala suurendamist, vähendamist, keeramist või nihutamist, kuid mitte rohkem kui 10 protsendi ulatuses esialgsest lahendusest. Täpsemalt soovitakse suurendada detailplaneeringus pos. B7 (Kääri tee 44) hoonestusala 10%.

Taotluse (2111002/14337)kohaselt soovitakse suurendada krundi hoonestusala sellisel, et olemasolevad hoonestusalad on omavahel ühendatud. Moodustades seeläbi võimalused rajada abihoone mis tekitab tänavalt saabuvatele helidele müraseina ning tänu sellele ka meeldiva õueala krundile lastele mängimiseks. Taotluse (2111002/14359) kohaselt soovitakse suurendada krundi hoonestusala sellisel, et hoonestusalal säilib olemasolev hoone ning planeeritav juurdeehitus jääb hoonestusalasse.

Selline detailplaneeringu muutmine ei ole planeeringulahenduse olemuslik muutmine, ei mõjuta naaberkruntide omanikke ebasoodsalt ja ei muuda väljakujunenud keskkonda ja hoonestuslaadi, ei ole vastuolus õigusaktide ja avaliku huviga ning Kiili valla üldplaneeringus sätestatud üldiste kasutus- ja ehitustingimustega.

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Kiili Vallavalitsuses ja Kiili valla kodulehel. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada Kiili Vallavalitsusele 13.12.2021 kuni 29.12.2021.