« Tagasi

Projekteerimistingimustega Nurga, Lagemaa, Väljaääre, Pikavälja, Ääre ja Lepiku II detailplaneeringu täpsustamine

09.11.2021 esitati Kiili Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlus nr 2111002/15416 ja 30.11.2021 esitati Kiili Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlus nr 2111002/16403. Mõlema taotlusega soovitakse muuta Nurga, Lagemaa, Väljaääre, Pikavälja, Ääre ja Lepiku II detailplaneeringus arhitektuurilisi, ehituslikke või kujunduslikke tingimusi. Täpsemalt soovitakse muuta detailplaneeringus piirdeaia ehitamise tingimusi.

Selline detailplaneeringu muutmine ei ole planeeringulahenduse olemuslik muutmine, ei mõjuta naaberkruntide omanikke ebasoodsalt ja ei muuda väljakujunenud keskkonda ja hoonestuslaadi, ei ole vastuolus õigusaktide ja avaliku huviga ning Kiili valla üldplaneeringus sätestatud üldiste kasutus- ja ehitustingimustega.

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Kiili Vallavalitsuses ja Kiili valla kodulehel. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada Kiili Vallavalitusele 13.12.2021 kuni 29.12.2021.