« Tagasi

Tapvei Estonia OÜ keskkonnaloa L.ÕV.HA-45242 muutmise taotlus.

Keskkonnaamet annab teada, et on võtnud menetlusse Tapvei Estonia OÜ (registrikood 10431089; aadress Harju maakond, Kiili vald, Paekna küla, Lepiku, 75408, edaspidi ka ettevõte) poolt 08.06.2022 esitatud keskkonnaloa nr L.ÕV.HA-45242 muutmise taotluse. Ettevõtte tootmisterritoorium asub aadressidel: Lepiku, Paekna küla, Kiili vald, Harju maakond (katastritunnus 30401:002:0289), Lepiku alajaam, Paekna küla, Kiili vald, Harju maakond (katastritunnus 30401:002:0079), Paekna tee 4, Paekna küla, Kiili vald, Harju maakond (katastritunnus 30401:002:0166), Pääsu, Paekna küla, Kiili vald, Harju maakond (katastritunnus 30401:002:0328).
Ettevõtte peamiseks tegevusalaks on väikeloomadele haavapuidust allapanu, pesamaterjalide ning loomade elukeskkonna parendamiseks mõeldud klotside tootmine ja müük. Tapvei Estonia OÜ keskkonnaloa vajadus tuleneb keskkonnaministri 14. detsembri 2016. a. määruse nr 67 „Tegevuse künnisvõimsused ja saasteainete heidete künniskogused, millest alates on käitise tegevuse jaoks nõutav õhusaasteluba", lisa kohaselt, kuna käitise tootmishalli D põletusseadme soojussisendile vastav nimisoojusvõimsus kütuse põletamisel suurem kui 1 MWth ning käitise heiteallikatest väljutatavad osakeste (PMsum) heitkogus ületab nimetatud määrusega kehtestatud künniskogust 1 tonn aastas.
Keskkonnaloa nr L.ÕV.HA-45242 muudatust taotletakse seoses tootmise laiendamisega ja tootmise taasalustamisega tootmishoones A, täiendavate heiteallikate lisandumisega. Tapvei Estonia OÜ kehtiva keskkonnaloa nr L.ÕV.HA-45242 põhiandmed pärinevad 2014. aastast, kuid samas on toimunud käitise tegevust arvestades muudatused keskkonnaalases seadusandluses, mis samuti eeldab keskkonnaloa muutmist. Käitise tootmisterritoorium piirneb idakaartest Vareti-Sillaotsa teega, põhja suunal piirneb tootmisterritoorium üldkasutatava maaga ja muudest muudest suundadest maatulundusmaadega ning tootmismaaga. Lähim elamumaa asub toomishalli A tootmisterritooriumist umbes 50 m kaugusel kagu suunas. Muud lähimad elamumaad ja elamud jäävad tootmisterritooriumist vähemalt 200 m kaugusele. Maa-ameti looduskaitse ja Natura 2000 kaardirakenduse andmetel ei asu ettevõtte tootmisterritooriumil ja selle vahetus läheduses looduskaitsealuseid objekte.
Keskkonnaloa muutmise taotlusega ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saate tutvuda keskkonnaotsuste infosüsteemis KOTKAS, menetluse nr M-120437 all, dokument nr DM-120437-1.