Uudised ja teated

« Tagasi

Vaela külas Peetri tee 4, Peetri tee T2, Peetri tee 7a ja Peetri tee 7 detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 27.11.2017 kuni 11.12.2017

Planeeritav maa-ala paikneb Kiili vallas Vaela külas. Vaela küla jääb Kiili valla põhjaossa ja planeeritav ala Vaela küla keskossa. Planeeritav ala on Kiili alevist u 2 km kaugusele.

Planeeringuga tehakse ettepanek kehtiva „Lageda kinnistu detailplaneering" osaliseks muutmiseks.

Kiili vallavolikogu otsus 11.12.2008 nr 81 kehtestab Kiili Valla Vaela külas Lageda kinnistu detailplaneeringu, Sweco Projekt töö nr AS-1718, millega on kavandatud 9,88 ha maa-ala Lageda kinnistu jagamine, sihtotstarbe muutmine ning ehitusõiguse seadmine kinnistu jagamisel tekkinud 84 elamu krundi kuni kahekorruseliste üksikelamute ehitamiseks ja ühele ärimaa krundile kuni kolmekorruselise ärihoone ehitamiseks. Kehtiva detailplaneeringu muutmise vajaduse põhjuseks on, et kehtiv lahendus on tänapäevast situatsiooni arvestades ebaratsionaalne ja muutunud on maa omanike äri- ja majandushuvid.

Planeeritava maa-ala koosneb 5 maaüksusest (Peetri tee 4, Peetri tee T2, Peetri tee 7a, Peetri tee 7, Väljamäe tee T3), mille piire ja suurust muudetakse v.a Peetri tee 7a ja Väljamäe tee T3 maaüksused.

Kavandatud on elamumaa sihtotstarbega krunt (pos. 1 ‒ 6745 m²), mis on ette nähtud hoonestada kahekorruselise ridaelamuga, milles kuni 8 korterit (koormusindeks 843).

Üldkasutatava maa sihtotstarbega maaüksus Peetri tee 7 sihtotstarve säilib, muudetakse piire ja kavandatud suuruseks on 9950 m² (pos. 2).

Olemasoleva transpordimaa sihtotstarbega maaüksuse Peetri tee T2 piire muudetakse ja kavandatud suurus on  2355 m² (pos. 3). Antud krunt annab võimaluse ehitada jalgteega juurdepääsutee  planeeritavatele kruntidele, paigaldada tehnotrassid ja  istutada puud.

Maaüksuse Peetri tee 7a sihtotstarve ja suurus säilib.

Vaela külas on tsentraalne veevarustussüsteem, millega on ette nähtud liituda.
Vaela külas on tsentraalne kanalisatsioonisüsteem, millega liitutakse.

Koostatud detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, Kiili alev, Kiili vald ajavahemikus 27.11.2017 kuni 11.12.2017.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD aadressil: https://service.eomap.ee/kiilivald/#/planeeringud/planeeringud/815