Uudised ja teated

« Tagasi

Vaela külas Miku kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 29.01.2018 kuni 12.02.2018

Vastavalt Kiili Vallavalitsuse 06.06.2006 korraldusele nr 323 on käesoleva detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Vaela külas Miku (30401:001:0845) kinnistu kruntideks jaotamine, moodustavate kruntide hoonestamine kuni kahekorruseliste üksik- ja ridaelamutega ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine. 15% planeeritavast maa-alast näha ette avaliku kasutusega sotsiaalmaana.

Planeeringuga on kavandatud Miku maaüksus jagada 17-ks elamumaa (E) sihtotstarbega krundiks, neljaks transpordimaa (L) sihtotstarbega krundiks ja üheks üldkasutatava maa (Üm) sihtotstarbega krundiks. Planeeritavad korterelamud (koormusindeks 503 kuni 547): pos. 1 kuni pos. 4. Planeeritavad ridaelamud (koormusindeks 808 kuni 850): pos. 5 kuni pos. 8. Planeeritavad üksikelamud: pos. 9 kuni pos. 17. Planeeritav haljasala: pos. 18. Planeeritavad transpordimaad: pos. 19 kuni pos. 22

Vaela külas on tsentraalne veevarustussüsteem, millega on ette nähtud liituda.
Vaela külas on tsentraalne kanalisatsioonisüsteem, millega liitutakse.

Koostatud detailplaneering ei sisalda üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Detailplaneerimise realiseerimine kolmes etapis:
  1. etapp: krundid pos. 9-11, pos. 19.
  2. etapp: krundid pos. 1-8, pos. 18,20,22.
  3. etapp: krundid pos. 12-17, pos. 21.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, Kiili alev, Kiili vald ajavahemikus 29.01.2018 kuni 12.02.2018.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD aadressil: https://service.eomap.ee/kiilivald/#/planeeringud/planeeringud/403