Uudised ja teated

« Tagasi

Nabala küla, Kuldnoka tee 2 kinnistu enampakkumine

Kiili vallavalitsus teatab, et lähtudes Kiili Vallavolikogu 18.04.2013 määruse nr 11 "Kiili valla vallavara valitsemise kord" ning võttes aluseks Kiili Vallavalitsuse 09.01.2018 korralduse nr 61 annab Kiili Vallavalitsus avalikul kirjalikul enampakkumisel viieks aastaks rendile järgneva kinnisasja:
 1. Kuldnoka tee 2, Nabala küla (katastritunnus 30401:001:2412, pindala 50239 m2, sihtotstarve üldkasutatav maa), enampakkumise alghind 65 €, tagatisraha 10 €.
Enampakkumisel osaleja on kohustatud enne pakkumise tegemist:
 1. tähelepanelikult kinnisasja looduses üle vaatama. Kinnisasja võib looduses üle vaadata igal ajal, kui enampakkumisteates ei ole eraldi määratud konkreetse kinnisasjaga tutvumise aega ja tingimusi. Kinnisasja ja seda puudutavate andmetega tutvumata jätmise korral ei saa pakkuja hiljem väita, et ta ei olnud teadlik kinnisasja seisukorrast;
 2. tutvuma rendile antava objekti kohta Maa-ameti kodulehel avaldatud infoga, sh kitsenduste kaardil kajastuva info

Enampakkumine viiakse läbi Kiili Vallavolikogu 18.04.2013 määruse nr 11 "Kiili valla vallavara valitsemise kord" alusel. Tagatisraha peab olema laekunud Kiili Vallavalitsuse arvelduskontole nr EE142200001120218700 Swedpangas või nr EE211010052030588006 SEB pangas hiljemalt üks päev enne pakkumise esitamist.

Pakkumine tuleb esitada avalduse vormil (lisa 1) digiallkirjastatult elektrooniliselt aadressile info@kiilivald.ee 12.02.2018 kella 11.30-ks.

Pakkumine peab sisaldama:

 • füüsilise isiku puhul pakkuja nime, isikukoodi, elukohta, kontakttelefoni;
 • juriidilise isiku puhul registriosa kehtivat koopiat, otsust avalikul kirjalikul enampakkumisel osalemiseks kehtestatud tingimustel;
 • notariaalselt tõestatud volikirja esindajale volituste andmiseks (ei ole vajalik, kui esindaja on kantud registrikaardile);
 • nõusolekut renditava vara kasutamiseks enampakkumisel kehtestatud tingimustel;
 • millisele objektile pakkumine esitatakse;
 • sõnade ja numbritega kirjutatud arvulist pakkumise summat ühe aasta renditasu osas, pakkumise tegemise kuupäeva, pakkumise esitaja allkirja.

Koos pakkumisega esitada maksekorralduse koopia tagatisraha tasumise kohta. Tagatisraha arvestatakse pakkumise võitjal rendisumma katteks, teistele osavõtjatele tagatisraha tagastatakse.
Rendi aastatasu tasutakse täies mahus enne rendilepingu sõlmimist. Tasumiseks loetakse raha laekumist Kiili Vallavalitsuse arvelduskontole. Rendilepingu sõlmimise kulud tasub ostja.
Kui parima pakkumise teinud isik ei ole kolme nädala jooksul arvates tulemuste kinnitamisest ilmunud lepingut sõlmima, on rendi otsustajal õigus tühistada enampakkumise tulemused ja korraldada uus enampakkumine. Sel juhul enampakkumise võitja poolt sissemakstud tagatisraha ei tagastata.

Info varaga tutvumise võimaluste kohta telefonil 679 0260 või e-post info@kiilivald.ee

Lisad:

 1. Avaldus
 2. Rendilepingu projekt
 3. Korraldus