Uudised ja teated

« Tagasi

Vaela külas Sonni kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Planeeritav maa-ala paikneb Kiili vallas Vaela külas. Vaela küla jääb Kiili valla põhjaossa ja planeeritav ala Vaela küla keskossa. Planeeritav ala on Kiili alevist umbes 2 km kaugusel.

Planeeritav maa-ala jagatakse 10 krundiks:
Neli krunti (pos. 1- 4) on kavandatud elamumaa sihtotstarbega, mis on ette nähtud hoonestada kahekorruseliste korterelamutega, milles kuni 8 korterit. Kahe krundi sihtotstarve on ette nähtud ärimaa (pos. 5-6), kuhu on kavandatud piirkonna elanikele erinevaid teenuseid pakkuvad ettevõtted. Üldkasutatava maa sihtotstarbega krunte on planeeritud 2 tk, kuhu saab rajada mänguvaljakuid ning puhke-, spordirajatisi. Planeeritud on kaks krunti transpordimaa sihtotstarbega, millest üks on Peetri tee jätkuks ja mis annab võimaluse ehitada jalgteega juurdepääsutee planeeritavatele kruntidele, paigaldada tehnotrassid ja istutada puud. Teine transpordimaa sihtotstarbega krunt liidetakse Miku tee maa-alaga. (mis on planeeritud kõrval oleva maaüksuse Miku detailplaneeringu lahenduses). Ärihoonega krundid paiknevad pikki 11115 Kurna-Tuhala teed. Tee vahetusse lähedusse planeeritud ärihooned (kauplus soogikoht jne) teenindavad kogu piirkonda. Tee ja ärimaa sihtotstarbega kruntide vahele jääb üldkasutatava maa sihtotstarbega krunt, kuhu on ette nähtud rajada võimalusel kõrghaljastus, mille istutatamisel arvestatakse olemasolevaid - ja planeeritavaid torustikke. Kõrghaljastus kui ka ärihooned vähendavad riigimaanteelt tulevat müra elamutega hoonestatud alale.

Antud detailplaneeringus on arvestatud üldplaneeringus välja toodud nõuetega ning detailplaneering on üldplaneeringule vastav detailplaneering.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD aadressil:
https://service.eomap.ee/kiilivald/#/planeeringud/planeeringud/459