Uudised ja teated

« Tagasi

Kiili vallas kohalike teede truupide hooldus hange

Kiili Vallavalitsus soovib pakkumust  Kiili vallas truupide hooldustöödele. Pakkumise kutse juurde on lisatud truupide nimekiri (LISA 1).

I  Truupide asukohad on toodud exceli tabelis, mis on käesoleva teate Lisa 1.

1. Truupide hooldamise juhend:

 • nõlvade ja otste seisukorra parandamine;
 • truubi ja kraavi (kuni 5m truubipäisest) puhastamine setetest, prahist, langenud puudest,    võsast, kividest jne, mis takistavad veevoolu;
 • truubi kohal oleva pinnase vajumise tuvastamisel tuleb see korrastada, teekatte vajumisel  teavitada tellijat.
MÄRKUS: Kui töövõtja tuvastab tööde käigus, et truup vajab asendamist, pikendamist või remonti, siis sellest tuleb teavitada koheselt tellijat. Truubi remont, asendamine ega pikendamie ei kuulu teostatavate tööde hulka. Sellisel juhul lepivad töövõtja ja tellija hooldustööde jätkamises eraldi kokku või määratakse truup tellija poolt remonti ning hooldustöid teostatakse minimaalselt.
 • truubi ja kraavi puhastamisel kogunenud prahi, langenud puud, võsa, kivid jm pinnas  kuulub töövõtja poolt äravedamisele ja utiliseerimisele.


2. Truubi seisundit kontrollitakse ning fikseeritakse:

 • truubi väljaulatumine muldkehast tuleb fikseerida ja esinevad deformatsioonid kirja panna;
 • truubi vigastused;
 • truubi pinnakatete seisukord;
 • truubi kui terviku koostekvaliteet;
 • vete ärajuhtimissüsteemi toimivus;
 • piirete ja liikluskorraldusvahendite seisukord;
 • truubi asendamise, pikendamise või remontimise vajadus.

II Pakkujal ei tohi esineda riigihangete seaduses §95 nimetatud kõrvaldamise aluseid.

III Pakkumuse hind peab sisaldama kõiki tehtavaid kulutusi truupide hoolduse teostamiseks ja seisukorra hindamiseks (liikluskorraldus, tööde teostamine, olukorrafikseerimine jne).

IV Pakkumise esitamise tähtaeg on 10.04.2018.a.kell 15.00, pakkumused esitada elektroonselt info@kiilivald.ee.

V Töödega tuleb alustada esimesel võimalusel, tähtaeg 17. juuli 2018.

VI Eduka pakkumuse valiku kriteeriumid:

Eduka pakkumuse valiku aluseks on madalaim hind.
Pakkumus esitada vastavalt hinnapakkumuse vormile (LISA 2).

VII Info e- postiaadressilt: kadre.rumm@kiilivald.ee, Kadre Rumm ehitusjärelevalve spetsialist.