Uudised ja teated

« Tagasi

Vaela külas Miku kinnistu detailplaneeringu kehtestamine

Vastavalt Kiili Vallavalitsuse 06.06.2006 korraldusele nr 323 on käesoleva detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on Vaela külas Miku (30401:001:0845) kinnistu kruntideks jaotamine, moodustavate kruntide hoonestamine kuni kahekorruseliste üksik- ja ridaelamutega ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine. 15% planeeritavast maa-alast näha ette avaliku kasutusega sotsiaalmaana.

Planeeringuga on kavandatud Miku maaüksus jagada 17-ks elamumaa (E) sihtotstarbega krundiks, neljaks transpordimaa (L) sihtotstarbega krundiks ja üheks üldkasutatava maa (Üm) sihtotstarbega krundiks. Planeeritavad korterelamud (koormusindeks 503 kuni 547): pos. 1 kuni pos. 4. Planeeritavad ridaelamud (koormusindeks 808 kuni 850): pos. 5 kuni pos. 8. Planeeritavad üksikelamud: pos. 9 kuni pos. 17. Planeeritav haljasala: pos. 18. Planeeritavad transpordimaad: pos. 19 kuni pos. 22

Vaela külas on tsentraalne veevarustussüsteem, millega on ette nähtud liituda.
Vaela külas on tsentraalne kanalisatsioonisüsteem, millega liitutakse.

Detailplaneerimise realiseerimine kolmes etapis:

  1. etapp: krundid pos. 9-11, pos. 19.
  2. etapp: krundid pos. 1-8, pos. 18,20,22.
  3. etapp: krundid pos. 12-17, pos. 21.

Antud detailplaneeringus on arvestatud üldplaneeringus välja toodud nõuetega ning detailplaneering on üldplaneeringule vastav detailplaneering.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD aadressil:
https://service.eomap.ee/kiilivald/#/planeeringud/planeeringud/403