Uudised ja teated

« Tagasi

Kiili Vallavalitsus soovib pakkumust Kiili valla uue üldplaneeringu lähteseisukohtade koostamiseks

Üldplaneeringu lähteseisukohad täpsustavad uue üldplaneeringu ülesandeid ja on suunisteks uue üldplaneeringu koostamisel ning hanke läbiviimisel.

I Koostatavad lähteseisukohad sisaldavad:

 1. Üldplaneeringu eesmärk
  Sõnastada Kiili valla uue üldplaneeringu koostamise eesmärgid.
 2. Üldplaneeringu põhiteemad ja lahendatavad ülesanded
  Uue Kiili valla üldplaneeringu peamised strateegilised eesmärgid valla praegustest ruumilistest vajadustest ja planeerimisseaduse kohastest ülesannetest lähtuvalt.
 3. Koostatavad uuringud, analüüsid ja teemajoonised
  Uue Kiili valla üldplaneeringu põhilahenduse väljatöötamiseks vajalikud koostatavad uuringud, analüüsid, teemajoonised ja täpsemad piirkonnajoonised. Loetelu.
 4. Üldplaneeringu lahenduse väljatöötamise alused
  Printsiibid ja lähenemised, mis valla üldplaneeringu koostamisel tuleb aluseks võtta. Loetelu.
 5. Ajakava
  Kiili valla uue üldplaneeringu läbiviimise detailsem ajakava koos esialgsete tähtaegade ja täitjatega. Esitada tabelina.
 6. Kaasamiskava
  Kiili valla uue üldplaneeringu läbiviimise detailne kaasamiskava. Kava eesmärgiks on
  koostamise käigus erinevaid osapooli efektiivsemalt ja sisulisemalt kaasata.

  1) Infokanalid ja töögrupid. Peamised infokanalid, et huvitatud osapooled teaksid arvestada, milliste allikate kaudu edaspidi üldplaneeringu kohta infot levitatakse. Esitada tabelina.
  2) Kaasatavad osapooled. Kaardistada planeeringu elluviimisega seotud asutused ning puudutatud ja huvitatud isikud, keda koostatava üldplaneeringu alusel kavandatav tegevus võib eeldatavalt mõjutada või kellel võib olla põhjendatud huvi üldplaneeringu vastu. Esitada tabelina.
  3) Taustainfo üldplaneeringus osalemiseks. Erinevate juhiste ja selstuste viited. Loetelu.
   
 7. Lähtematerjalid
  Valla ja üldisemat arengut käsitlevad strateegilised dokumendid. Loetelu.

II Pakkujal ei tohi esineda riigihangete seaduses §95 nimetatud kõrvaldamise aluseid.

III Pakkumuse hind peab sisaldama kõiki tehtavaid kulutusi Kiili valla uue üldplaneeringu
lähteseisukohtade koostamiseks.

IV Pakkumise esitamise tähtaeg on 11.06.2018.a. kell 10.00, pakkumused esitada elektroonselt
info@kiilivald.ee.

V Töödega tuleb alustada esimesel võimalusel, tähtaeg 31. august 2018.

VI Eduka pakkumuse valiku kriteeriumid:

 • Eduka pakkumuse valiku aluseks on madalaim hind.
 • Pakkumus esitada vastavalt hinnapakkumuse vormile (LISA 1).

VII Info e-posti aadressilt: eduard.ventman@kiilivald.ee, Eduard Ventman vallaarhitekt.