Uudised ja teated

« Tagasi

Üldplaneeringut muutva detailplaneeringu Mõisakülas Tõnnu detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 30.06.2018 kuni 30.07.2018

Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Mõisakülas.

Detailplaneeringu eesmärgiks on Tõnnu katastriüksusele (katastritunnus 0401:001:1264) ehitusõiguse seadmine ühe kuni 2-korruselise üksikelamu ja 2 kuni 1-korruselise abihoone püstitamine, ehitisealuse pinnaga krundil kokku kuni 350 m2. Lisaks lahendatakse planeeringuala heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimine ja tehnovõrkudega varustamine.

Juurdepääs alale on lõunast, Tõnumardi-Põdra teelt (Tõnumardi-Põdra tee T1; kü nr 30401:001:1980). Lähtuvalt Kiili valla ÜVK arengukavast, jääb planeeringu ala välja ühisveevarustuse ja-kanalisatsiooniga hõlmatud piirkonnast.

Tõnnu detailplaneeringu alale ulatub kinnismälestise kaitsevöönd: asulakoht (registrinumber 17920). Kinnismälestis on arvele võetud aastast 1998. Mälestise seisund on klassifitseeritud rahuldav. Tegemist on piirkonnaga, kus on säilinud vana ehitussubstants ning ajalooline asustusstruktuur – hoonetekobar asub põllumassiivide vahel. Ühe hoone lisandumisel hoonetekompleksi hulka ei nähtu olulist negatiivset mõju ümbritsevale, pigem on tagatud piirkonna asustuse jätkumine. Tööde tulemusel peaks sündima hea tava kokkulepe alade miljööd arvestav piirkonna arendamine. Muinsuskaitseameti kirjaliku loata on kinnismälestise alal ja selle kaitsevööndis keelatud: 1) ehitamine, teede, kraavide ja trasside rajamine, muud mulla- ja kaevetööd ning maaparandustööd; 2) kinnismälestise vaadeldavuse sulgemine. 

Käesolev detailplaneering on Kiili valla üldplaneeringut muutev. Krunt on üldplaneeringu kaardil märgitud maaparandussüsteemiga põllumaaks. Maa-ameti kaardi järgi on Tõnnu katastriüksus 100% elamumaa sihtotstarbega. Kiili valla üldplaneeringu järgi asub Tõnnu katastriüksus miljööväärtusega alas. Üldplaneeringuga määratud miljööväärtuslikes piirkondades kehtib detailplaneeringu kohustus ning kehtib reegel: 1 elamu 2 ha kohta, kusjuures piirdega võib piirata vaid elamut ümbritseva ala kuni ca 2000 m2. Kuna Tõnnu katastriüksuse pindala on 6692 m2, on käesoleva detailplaneeringu puhul tegemist üldplaneeringut muutva detailplaneeringuga.

Tõnnu  maaüksuse detailplaneering on üldplaneeringut muutev.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, Kiili alev, Kiili vald ajavahemikus 30.06.2018 kuni 30.07.2018.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD aadressil:
http://service.eomap.ee/kiilivald/#/planeeringud/planeeringud/850