Uudised ja teated

« Tagasi

Kiili Vallavalitsuse 31.07.2018 korraldusega nr 291 lõpetati Aiandi detailplaneeringu koostamine

Kiili Vallavalitsuse 08.04.2008 korraldusega nr 132 „Aiandi kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine" algatati Kiili Vallavalitsuse poolt Aiandi kinnistu detailplaneering, mille eesmärgiks oli Sausti külas Aiandi kinnistu maa-ala kruntideks jaotamine, moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse seadmine kuni kahekorruseliste üksikelamute ja ridaelamute ehitamiseks ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamine lahendamine.

Alates detailplaneeringu koostamise algatamisest ei ole detailplaneeringust huvitatud isik detailplaneeringu koostamise protsessiga edasi läinud. Samuti ei ole Kiili Vallavalitsuse ja detailplaneeringu algataja vahel (vastavalt planeerimisseaduse § 131 lg 1 ja lg 2) sõlmitud halduslepingut detailplaneeringukohaste avalikuks kasutamiseks ette nähtud tee ja sellega seonduvate rajatiste, haljastuse, välisvalgustuse ning tehnorajatiste väljaehitamiseks. 

Planeeringust huvitatud isik (Kiili Varahalduse SA) esitas Kiili Vallavalitsusele 12.06.2018 kirjaga nr 8-1/121-1 avalduse detailplaneeringu planeeringumenetluse lõpetamiseks. Seega, planeerimisseaduse § 129 lg 1 p 2 alusel võib detailplaneeringu koostamise lõpetada kui kinnisasja omanik esitab taotluse detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks.