Uudised ja teated

« Tagasi

Kiili Vallavalitsuse 09.10.2018 korraldusega nr 331 lõpetati Aaviku maaüksuse detailplaneeringu koostamine

30.03.2004 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 177 "Aaviku maaüksuse detailplaneeringu koostamise algatamine" algatati Aaviku maaüksuse detailplaneeringu koostamine.

Alates detailplaneeringu koostamise algatamisest ei ole detailplaneeringust huvitatud isik detailplaneeringu koostamise protsessiga edasi läinud. Samuti ei ole Kiili Vallavalitsuse ja detailplaneeringu algataja vahel (vastavalt planeerimisseaduse § 131 lg 1 ja lg 2) sõlmitud halduslepingut detailplaneeringukohaste avalikuks kasutamiseks ette nähtud tee ja sellega seonduvate rajatiste, haljastuse, välisvalgustuse ning tehnorajatiste väljaehitamiseks. Kiili Vallavalitsus tegi 14.06.2018 kirjaga nr 8-1/409-11 järelepärimise detailplaneeringu taotlejale Helmut Reiss'ile planeeringumenetluse jätkamise soovi kohta ja teatas, et huvi puudumise korral planeeringu menetlus lõpetatakse kirjas määratud tähtaja (01.07.2018) möödumisel. Helmut Reiss Kiili Vallavalitsusega ühendust ei võtnud.

Tulenevalt haldusmenetluse seaduse § 40 lõikest 1 peab haldusorgan enne haldusakti andmist andma menetlusosalisele võimaluse esitada kirjalikus, suulises või muus sobivas vormis asja kohta oma arvamus ja vastuväited. Kiili Vallavalitsus edastas 28.08.2018 kirjaga nr 8-1/409-12 teabe käesoleva otsuse resolutsiooni ja põhjenduste kohta maaüksuse omanikele Helmut Reiss'ile, Lembit Kiivit'ile, Aivar Novitski'le, Hugo Poska'le, Merike Puustusmaa'le. Ettepanekuid ja vastuväiteid sai esitada kirja või e-kirja teel info@kiilivald.ee kuni 07.09.2018. Tähtajaks kirjalikke arvamusi ei esitatud.

Planeerimisseaduse § 129 lg 1 p 1 alusel võib detailplaneeringu koostamise lõpetada kui koostamise käigus ilmnevad asjaolud, mis välistavad planeeringu elluviimise tulevikus, sealhulgas kui isik keeldub detailplaneeringukohaste ehitiste ehitamise üleandmiseks halduslepingu sõlmimisest.