Uudised ja teated

« Tagasi

Kandideeri rahvakohtunikuks

Kiili Vallavolikogu palub anda endast teada Kiili valla kodanikel, kes soovivad kandideerida Harju Maakohtu juures rahvakohtunikuks järgnevaks neljaks aastaks.

Rahvakohtunikukandidaadiks võib nimetada 25–70aastase teovõimelise Eesti kodaniku, kes oskab eesti keelt kõrgtasemel (keeleseaduses sätestatud C1-tasemel või sellele vastaval tasemel) ning on rahvakohtuniku tegevuseks sobivate kõlbeliste omadustega.

Rahvakohtunikuks ei või nimetada isikut, kes on:

 1. süüdi mõistetud kuriteo eest;
 2. pankrotivõlgnik;
 3. tervise tõttu sobimatu;
 4. kes on rahvastikuregistri andmetel elanud Kiili vallas alla ühe aasta;
 5. kohtu, prokuratuuri või politsei teenistuses;
 6. kaitseväeteenistuses;
 7. advokaat, notar või kohtutäitur;
 8. Vabariigi Valitsuse liige;
 9. vallavalitsuse liige;
 10. Vabariigi President;
 11. Riigikogu liige.

Isikutel, kes soovivad kandideerida rahvakohtunikuks ja vastavad eelnimetatud tingimustele, palume hiljemalt 8. veebruariks 2019 kas:

 1. saata digitaalselt allkirjastatud ankeet e-aadressil info@kiilivald.ee ;
 2. saata välja trükitud, täidetud ja allkirjastatud ankeet (pdf) postiga aadressil:
  Kiili Vallavolikogu, Nabala tee 2a, Kiili alev, 75401, Kiili vald, Harjumaa;
 3. tulla Kiili vallavalitsusse ja täita ankeet kohapeal.

Rahvakohtunikukandidaadid valib vallavolikogu. Vallavolikogu poolt valitud kandidaatide seast nimetab rahvakohtuniku ametisse kohtu juures asuv komisjon.

Rahvakohtunikke nimetades arvestab kohtu juures asuv komisjon kandidaadi sobivust, kandidaadi kohta esitatud põhjendatud vastuväiteid ning seda, et rahvakohtunike hulgas oleks eri soost ja vanusest, erinevatest sotsiaalsetest rühmadest ning eri tegevusvaldkondades tegutsevaid isikuid.

Rahvakohtunikuks kandideerijad peavad arvestama, et osaleda tuleb kogu protsessis alates esimesest sisulisest kohtuistungist kuni otsuse kuulutamiseni. Sõltuvalt asja mahust ja protsessi käigust võib see tähendada osalemist asja arutamisel järjest ühest tööpäevast kuni mitme kuuni.

Rahvakohtunikele on määratud õigusmõistmises osalemise eest  tasu , mis on iga õigusemõistmises osaletud tunni eest võrdne töölepinguseaduse § 29 lõike 5 alusel kindla ajaühiku kohta kehtestatud töötasu alammääraga.

Samuti hüvitatakse rahvakohtunikule õigusemõistmises osalemisega seotud kulud justiitsministri 19.12.2006 määruses nr 37 sätestatud korras.

Kohtute seadus (rahvakohtunikke puudutavad paragrahvid 102-113).
Rahvakohtunike info Eesti kohtute kodulehel: www.kohus.ee/et/eesti-kohtunikud/rahvakohtunikud.