Uudised ja teated

« Tagasi

21. jaanuar 2020 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 25 Kiili alevis Loopõllu detailplaneeringu koostamise algatamine

Detailplaneeringu koostab Optimal Projekt OÜ.

Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Kiili alev.
Planeeringuala suurus on ca 1,1ha.

Planeeritaval maa-alal kehtib:
  • Kiili valla üldplaneering.

Detailplaneeringu koostamise eesmärgiks on olemasoleva maatulundusmaa sihtotstarbega krundi jagamine ning moodustatavale kruntidele ehitusõiguse määramine. Moodustatakse 3 maaüksust: 1 elamumaa, 1 transpordimaa ja 1 maatulundusmaa sihtotstarbega maaüksus. Elamumaa krundile määratakse ehitusõigus 1 eluhoone (kuni 2 korruseline ja maksimaalne kõrgus 9m) ja 1 abihoone (kuni 1 korrus ja maksimaalne kõrgus 4,5m) ehitamiseks ehitisealusepinnaga kokku kuni 300m2. Lisaks lahendatakse planeeringuala heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteed (ligipääsu lahenduse planeerimisel arvestada kehtestatud DP0138 Looaasa ja Loovälja VI kinnistute ning Andrese tn 3 detailplaneeringuga), parkimine ja tehnovõrkudega varustamine.
      
Käesolev detailplaneering ei sisalda Kiili valla üldplaneeringu muutmise ettepanekut.

Detailplaneeringule keskkonnamõju strateegilise hindamise vajadus puudub.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD: https://service.eomap.ee/kiilivald/#/planeeringud/planeeringud/1042