Uudised ja teated

« Tagasi

Kiili valla info seoses eriolukorraga

Kiili vallavalitsus lähtub koroonaviiruse leviku tõkestamisel nii Terviseameti kui ka Vabariigi Valitsuse soovitustest ning on rakendanud ka täiendavaid meetmeid nii viiruse leviku piiramiseks kui ka eriolukorras toimetulekuks.

Informatsioon täieneb jooksvalt

Kiili Vallavalitsus

Alates 18. maist taastatakse vallavalitsuse tavapärane  töökorraldus. Maja on avatud tavapärastel aegadel ning kodanike vastuvõtt toimub nagu enne eriolukorda. 

Sotsiaalosakond

Vallavalitsuse sotsiaalosakonnas on 5 töötajat, kellel kõigil on võimalus kasutada isiklikke sõiduvahendeid või osakonna autot ning vajadusel abistada inimesi toidu/ravimite kohale toimetamisel. Juhul, kui peaks juhtuma, et kõik sotsiaalosakonna töötajad haigestuvad (hetkel seda pole), siis tuleb kõne alla ka vabatahtlike kaasamine. Kiili Vallavalitsus on tänulik neile, kes on oma abi pakkunud ja võtab ühendust, kui tõesti peaks vajalikuks osutuma. Ülevaade üksi elavatest eakatest on vallavalitsusel olemas.

Kui keegi teab vallas naabrit või tuttavat, kellel võib seoses koroonaviirusest tingitud piirangutega olla probleem nt toidu või ravimite kättesaamise-ga, siis ootame infot. Kogukonna tähelepanelikkus on hetkel väga oluline, et võimalike abivajajateni jõuda.

Häirekeskuse kriisitelefon 1247 pakub ka psühholoogilist esmaabi. Abi osutamiseks tehakse koostööd sotsiaalkindlustusameti ohvriabi kriisitelefoni 116 006 spetsialistidega. Inimesi nõustatakse 24/7 eesti, vene ja inglise keeles. Neid inimesi, kes ei soovi või ei saa helistada, nõustatakse ka veebivestluse teel aadressil www.palunabi.ee

Toimetulekutoetus

Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu netosissetulek pärast eluasemekulude mahaarvamist on alla kehtestatud toimetulekupiiri. 2020. aastal on toimetulekupiiri määr 150 eurot kuus üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele ning 120 eurot pere teisele ja igale järgnevale liikmele. Perekonna iga alaealise liikme toimetulekupiir on 2020. aastal 180 eurot kuus. Toimetulekutoetuse saajal, kelle kõik perekonnaliikmed on alaealised, on õigus saada koos toimetulekutoetusega täiendavat sotsiaaltoetust 15 eurot.

Ühekordne sotsiaaltoetus (abivajaduse hindamisest sõltuv)

Sotsiaaltoetuste määramise aluseks on taotleja tegelik abivajadus ning toetuse saaja ja tema perekonnaliikmete sissetulekud. Põhjendatud juhtudel makstakse ühekordset toetust majanduslikult raskes olukorras peredele või üksikisikule, kes elavad/elab alla riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri ning muudel erandjuhtudel.

Muud toetused ja sotsiaalteenused

Sotsiaalkindlustusamet annab teada, et seoses erakorralise olukorraga riigis pikendab sotsiaalkindlustusamet nende puuetega inimeste puude raskusastme kestuse ja sotsiaaltoetuse maksmise tähtaega kuue kuu võrra, kellel on vaja puude määramist pikendada.

Kõigi nende inimeste, kelle puue lõppeb vahemikus 17.03.–31.05.2020 ja kes pole veel jõudnud esitada taotlust puude pikendamiseks, pikendatakse puude kestvust automaatselt kuue kuu võrra. Inimene ise selleks midagi tegema ei pea ning puudega isiku kaardid saadetakse koju lihtpostiga rahvastikuregistri aadressile.

Lisainfo aadressil: https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/uudised/puuete-tahtaegu-pikendatakse-automaatselt

Erivajadusega lapse vanema erakorraline toetus - Erivajadusega lapse vanema toetuse eesmärk on tagada asendussissetulek vanemale, kes peab tulenevalt eriolukorrast erivajadusega lapse kasvatamise tõttu olema ajutiselt töölt eemal https://www.sotsiaalkindlustusamet.ee/et/puue-ja-hoolekanne/erivajadusega-lapse-vanema-erakorraline-toetus

 

Kiili Gümnaasium

Informatsioon õppetöö kohta eriolukorrast väljumisel on leitav siit: https://drive.google.com/file/d/1fwMvJLPSoIA-cByD-C1KdtoovNpP8YOj/view

Alates 16.märtsist on kool üldise riikliku korralduse alusel distantsõppel. Õpet viiakse läbi osaliselt e-õppe keskkonnas ning vahendatakse õppeinfosüsteemi Stuudium kaudu.

Õppekorralduse sujuvaks tagamiseks peab kõigil õpilastel olema juurdepääs Stuudiumi kontole. Stuudiumi külastamine on igale õpilasele igapäevane kohustus, samuti õppeprotsessis osalemine.

Kui lapse koduõppe perioodil haigestub ning tal ei ole võimalik halvenenud enesetunde tõttu õppeülesandeid sooritada, sellest koheselt teavitada lapse klassijuhatajat.

Distantsõppe perioodil ei toimu huviringid, treeningud jms. Õppuritel tuleb teha paus koolivälistes huvitegevustes ning palume õppuritel viibida kodus.

Lapsevanematel palume jälgida, et lapsed peaksid kinni koduväliste tegevuste keelust ning viiksid õppetööd läbi kooli poolt kehtestatud päevakava alusel. Kehtestatud päevakava, tunniplaan ja õppekorraldus edastatakse kõigile õpilastele Stuudiumi vahendusel.

Vajadusel on võimalik saamata jäänud toidulõuna arvelt tellida vallast toidupakk. Lapsevanemal võtta ühendust valla sotsiaalnõunik Ann Vahtramäega numbril 679 0265 või 5081638.

Lisainfo kooli kodulehel: https://www.kiili.edu.ee/

 

Kiili Lasteaed

Alates 18. maist on avatud kõik lasteaia majad ja rühmad.

Lasteaeda tuleb terve laps. 
 
Kõik rühmad töötavad 7.00-19.00
 
Suur maja, Kangru maja, moodulmaja
    • HOMMIKUL palun jäta lapse välisriided rühma esikus olevale stangele ja saada laps rühma. 
Palun ära sisene rühmaruumidesse. 
Kui lapsel on toariided oma riietekapis, siis abistab teda õpetaja.
 
    • ÕHTUL, kui lapsed ei ole saanud õue minna sõltudes ilmastikuoludest ja õpetaja ei ole Sind märganud, helista terrassil oma rühma telefonile ja õpetaja saadab lapse esikusse riietuma.  
 
 
    • KUI LAPS HAIGESTUB LASTEAIAS, võtab õpetaja Sinuga ühendust. Palun tule kiiresti lasteaeda ja vii laps koju. 
 
Väike maja
    • Jälgid trepikojas 2+2 reeglit.
    • HOMMIKUL annad lapse välisriietes õpetajale üle rühma uksel.

 

    • ÕHTUL, kui lapsed ei ole saanud õue minna sõltudes ilmastikuoludest ja õpetaja ei ole Sind märganud, helista trepikojast oma rühma telefonile ja õpetaja saadab lapse esikusse riietuma.  

 

Osalustasud Kiili lasteaias eriolukorras järgmised:

1. Vanemad, kelle lapsed ei käi lasteaias kuni eriolukorra lõpuni, saavad kuni eriolukorra lõpuni osalustasu täieliku vabastuse.

2. Vanemad, kelle lapsed ei käi lasteaias kuni 1. aprillini ja jätkavad lasteaias käimist 1. aprillist kuni 15. aprillini, saavad aprillikuus 50% osalustasu vabastuse. Samamoodi kehtib 50% osalustasu vabastus, kui lapsed ei käi lasteaias 15. aprillist 1. maini, kuid jätkavad lasteaias käimist kuni 15. maini, kui eriolukorda pikendatakse.

3. Vanemaid, kelle lapsed on käinud lasteaias eriolukorra algusest kuni lõpuni ehk kasutanud lasteaiateenust tavapärasel viisil, osalustasust ei vabastata.

 

Eralasteaedade ja -hoidude puhul vabastatakse vanemad osalustasu maksmisest eriolukorras samadel alustel nagu Kiili lasteaias, kuid seda ainult juhul, kui lastehoid/aed on eriolukorras avatud. Kui hoid/aed on eriolukorras suletud, siis ei kompenseeri vallavalitsus hoiule/aiale lapsevanema osalustasu.

 

Kiili Kunstide Kool

Alates 18. maist jätkuvad rühmatunnid e-õppe vormis v.a lõpetajad, kelle tunnid toimuvad väikestes gruppides kontaktõppena. Individuaaltunnid võivad õpetaja ja õpilase (lapsevanemate) kokkuleppel toimuda edaspidi kontaktõppe vormis.

Värske info õpilastele ja lastevanematele on Kiili Kunstide Kooli Stuudiumis: https://kiilikunstidekool.ope.ee/auth/

Kontaktid on leitavad siit: http://www.kiilikunstidekool.ee/index.php/kontakt/kkk-kontaktid

 

Kiili Rahvamaja

Alates 18. maist jätkub osaliselt ringitegevus. Oma huviringi tegevuse osas soovitame kontakteeruda ringi juhendajaga. 

Tulevaste ürituste info lisandub Kiili Rahvamaja kodulehele ja FB lehele.

Lisainfo: 
kiilirahvamaja.ee
facebook.com/kiilirahvamaja
reigo.salu@kiilivald.ee

 

Noortetegevus

Kiili Noortekeskus jääb suletuks kuni augusti lõpuni. Mai lõpus on planeeritud eelregistreerimisega tegevused.  Noortekeskuses toimuvad huviringid jätkavad osaliselt tegevust kuni mai lõpuni. Huviringide juhendajad informeerivad õpilasi õppetöö läbiviimisest. 

 

Lisainfo:
http://www.kiilinoortekeskus.ee/
https://www.facebook.com/kiilinoortekas/
 
Alates 12. juunist lubatud noortelaagrid ja –malevad. Nende korraldamisel tuleb lähtuda sellest, et ühe grupi suurus võib olla maksimaalselt 20 inimest ning ühes vahetuses võib osaleda kuni 300 inimest. Gruppide komplekteerimisel tuleb arvestada osalejate vanust ning gruppide tegutsemine tuleb korraldada hajutatult, sealhulgas majutumine ja toitlustamine. Lisaks tuleb desinfitseerida üldkasutatavaid vahendeid ja tuulutada ruume ning tagada töötajatele ja osalejatele kätepesu ja desinfitseerimise võimalused.

 

Sport ja mänguväljakud

Lähtuvalt Vabariigi Valitsuse poolt paika pandud väljumisstrateegiast on Kiili vallale kuuluvad mänguväljakud, madalseiklusrajad, välispordiväljakud ja skatepark avatud alates 12. maist. Rajatiste kasutamisel on endiselt on jõus soovitus jälgida 2+2 reeglit.
 

Vabariigi Valitsuse 14. mai 2020. aasta korraldusega on lubatud alates 18. maist spordivõistluste korraldamine vabas õhus pealtvaatajateta, kui tegevustes osalejaid (koos korraldajatega) on maksimaalselt 100 isikut.

Vabariigi Valitsuse 14. mai 2020. aasta korraldusega on lubatud alates 18. maist sporditegevuse jätkamine siseruumides, kui ruumi täituvus on 50% tavapärasest täituvusest ning grupi suurus on kuni 10 inimest. Alates 1. juunist ei kehti grupi suurusele piiranguid. 

 

Kiili Spordihall

Kiili Spordihall jääb Kiili Gümnaasiumi juurdeehituse tõttu suletuks kuni 2020. aasta sügiseni.

 

Eakate päevakeskus

Päevakeskus on avatud, kuid kinni peab pidama 2+2 reeglist ning seetõttu ei tohi keskuses viibida korraga rohkem kui 6 inimest. Päevakeskusesse tuleku soovist informeerida sellest eelnevalt sotsiaalhoolekande töötajat tel 55589446.

 

Kiili Varahaldus

KVS-i kontor töötab tavapäraselt.

Töötajate kontaktid leiab aadressilt: https://kiilivarahaldus.ee/index.php/kontakt

 

Kiili KVH OÜ

KVH klienditeenindus töötab tavapäraselt.

 

Kiili Raamatukogu

Alates 18. maist on raamatukogu külastajatele taas avatud tavapärastel aegadel.

 
Kõik peavad sisenedes desinfitseerima käsi ja järgima 2 + 2 reeglit.
 
Külastajatel on soovituslik kanda kaitsemaski.
 
Raamatukogu töötajad teevad kõik endast oleneva, et tagada külastajatele ohutu viibimine raamatukogus: paigutame tagastatud raamatud karantiini, desinfitseerime pindu, arvuti klaviatuuri, uste käepidemeid.

 

Perearstid

Kiili Perearstikeskus

Informatsioon kättesaadav kodulehel: http://www.kiiliperearst.ee/uldinfo/

 

Kiili Perekliinik
Perearst dr Anna Melnikova
Pereõde Maris Hakman
 
Kättesaadavad telefoni teel:
 
E,K,N,R 8.00-16.00 ja T 8.00-18.00
 
Telefon: 5198 6669
E-post: kiili@perekliinik.ee
 

Apteegid

  • Euroapteek on avatud  E-R 10-19, L 10-16
  • Benu Apteek on avatud E-R 9-19, L 10-15

 

Kauplused

  • Kiili Coop on avatud E-P kell 9-22
  • Kiili Maxima on avatud E-P kell 9-22

Riigi ja Kaupmeeste Liidu poolt on edastatud lihtsad poeskäigu reeglid, mis kaitsevad sind ja teisi:

  • Väldi haigena poe külastamist
  • Ära muretse, kaupa jagub kõigile
  • Desinfitseeri või pese käsi enne ja pärast poeskäiku
  • Mõtle eelnevalt ostud läbi, et poeskäik kulgeks kiiresti
  • Hoia vähemalt meetrist vahemaad teiste külastajate ja kaupluse töötajatega
  • Külasta poodi üksi, ära võta lapsi kaasa

 

Jäätmevedu

AS Eesti Keskkonnateenused on teatanud, et jäätmevedu toimub nii nagu lepingus kirjas. 

Kõik klienditeeninduspunktid on avatud alates 11.05.2020.
Võimalusel palutakse siiski vältida klienditeeninduspunkti külastamist ning ühendust võtta kas e-kirja või telefoni teel. Kontaktid on leitavad siit: http://www.keskkonnateenused.ee/klienditugi/kontakt/ Kui klienditeeninduse külastamine on vältimatu, tuleb järgida kehtestatud erireegleid.


Ühistransport

MTÜ Põhja-Eesti Ühistransport andmetel on kõik kehtivad sõiduplaanid, kaasa arvatud eriolukorras muudetud sõiduplaanid leitavad siit: http://www.peatus.ee/#route_search

Alates esmaspäevast, 18. maist, on taastatud reisijate sisenemine ainult esiuksest. Valideerimine ja piletimüük on kohustuslik.

Eelnevalt peatatud Harju maakonna avalike bussiliinide perioodipiletid aktiveeritakse automaatselt alates 18.05.2020

Tulenevalt pidevast asjaolude muutumises täiendatakse infot pidevalt keskuse kodulehel www.ytkpohja.ee

Seoses eriolukorraga olid Harjumaa ja Tallinn-Harjumaa 30-päeva piletite ja 30-päeva sooduspiletite kehtivused peatatud 16. märtsist kuni 17. maini. Enne uue pileti ostu palun kontrollige enda olemasoleva pileti kehtivusaeg tallinn.pilet.ee lehel „Piletite ja rahajäägi kontrolli" all ja valige uuele piletile õige alguspäev.

 

Tallinna 30 päeva piletite ja 30 päeva sooduspiletite kehtivus on peatatud 16. märtsist kuni 31. maini. Kehtiva pileti olemasolul kontrollige õige aegumiskuupäeva alates 1. juunist. 

 

Informatsioon puudutab ainult ühiskaardi omanikke, kes sõidavad Tallinna Linnatranspordiga ja Harjumaa liinidel. Lisainfo telefonil 6118000.