Uudised ja teated

« Tagasi

13. oktoober 2020 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 330 Luige alevikus Tammetalu tn 2 krundi detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Kiili Vallavalitsuse 04.03.2014 korraldusega nr 125 on algatatud Luige alevikus Tammetalu tn 2 krundi detailplaneeringu koostamine. Detailplaneeringu eesmärgiks on Tammetalu tn 2 (katastritunnus 30401:001:0835) krundi ehitusõiguse määramine ühe kuni kahekorruselise üksikelamu ja ühe ühekorruselise abihoone rajamiseks hoonete suurima lubatud ehitusaluse pindalaga 300 m² ning heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsu teede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine.

Planeerimisseaduse § 129 lg 1 p 1 alusel võib detailplaneeringu koostamise lõpetada kui koostamise käigus ilmnevad asjaolud, mis välistavad planeeringu elluviimise tulevikus, sealhulgas kui isik keeldub detailplaneeringukohaste ehitiste ehitamise üleandmiseks halduslepingu sõlmimisest.