Uudised ja teated

« Tagasi

16. november 2021 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 522 Mõisakülas Võllikamäe detailplaneeringu mittealgatamine

Maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Mõisakülas.
Maa-ala suurus on 6535m².

Planeeritaval maa-alal kehtib:
    • Kiili valla üldplaneering

Detailplaneeringu taotluse eesmärk oli maa-ala jagamine ning moodustatavatele kruntidele ehitusõiguse määramine. Detailplaneeringuga soovitakse moodustada kuni 40 üksikelamu krunti, 1 transpordimaa krunt. Üksikelamu krundile soovitakse ehitada 1 kuni kahekorruseline elamu kõrgusega kuni 9,0 m ja 1 abihoone kõrgusega kuni 4,5 m. Lisaks soovitakse lahendada planeeringuala heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimine ja tehnovõrkudega varustamine.

Detailplaneeringu kohustust ei ole hajaasustuses, kus ehitamise aluseks on ehitustingimused. Tüüpiline hajaasustusega ala on talusüdamega maatulundusmaa, kus elamumaa ei moodusta iseseisvat katastriüksust. Detailplaneeringu koostamise kohustusel, mis tekib väljaspool kompaktse hoonestusega ala maatulundusmaa jagamisel kruntideks, kehtib krundi minimaalsuurus 20 000 m2 ning tihedus 1 krunt/2 ha. Maatulundusmaa väiksemateks elamukruntideks jagamisest võib Kiili vald keelduda.  Väiksemad krundid võib moodustada alajaamade, pumplate jt tehniliste kommunikatsioonide jaoks.

Eeltoodust lähtuvalt ja Kiili Vallavalitsuse kaalutlusruumi piiritlemiseks on Planeerimisseaduses § 128 lg 2 p 1 sätestatud, et detailplaneeringut ei algatata, kui algatamine on vastuolus üldplaneeringuga (kuna detailplaneering koostatakse eelkõige üldplaneeringu elluviimiseks).