Eralasteaiad ja lapsehoiuteenust pakkuvad asutused

Kui laps ja vähemalt üks lapsevanematest on Kiili valla elanike registris ja omavalitsus ei suuda tagada lapsele kohta Kiili Lasteaias, siis kompenseerib vallavalitsus eralastehoiu või eralasteaia kohatasust kuni 340 eurot kuus. Eralastehoiu- või aia valik on vanema jaoks vaba, st see võib asuda ka mõne teise omavalitsuse territooriumil, aga tingimuseks on kehtiva tegevusloa olemasolu. Kui sobiv võimalus on leitud, peab hoiu- või aiateenuse pakkuja võtma vallavalitsusega ühendust info@kiilivald.ee ning seejärel sõlmitakse leping. Lapsevanem tasub kohatasust osa, mis võrdub 20% miinimumpalgast ning sellest ülejääva osa kuni maksimumsumma ulatuses kompenseerib vallavalitsus (5 hoiupäeva nädalas). Väiksema hoiumahu korral on proportsionaalselt väiksem nii vanema omaosalus kui vallavalitsuse kompenseeritav summa, sõltuvalt eralastehoiu või -aia hinnakirjast. Vallavalitsus arvleb otse lastehoiu või -aiaga.

Täiendavate küsimustega palume pöörduda Gertrud Vinteri poole, e-post gertrud.vinter@kiilivald.ee.