Keskkonnalubade taotlemise teated

« Tagasi

Geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade, Männiku XIII uuringuruum

Kiili vallavalitsusele on esitatud geoloogilise uuringu loa menetluse algatamise teade, milles Keskkonnaamet teatab, et Maavarade OÜ (registrikood: 14212964) (aadress Kuusiku tee 18-13, Loo alevik, Jõelähtme vald, Harju maakond, 74201) esitatud Männiku XIV uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 13.03.2018 numbriga 12-2/18/3706) on menetlusse võetud.

Geoloogilise uuringu luba taotletakse Harju maakonnas Kiili vallas Kangru alevikus katastriüksusele Viimsi metskond 52 (katastritunnus 30401:001:1976), mille riigivara valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus. Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 22,12 ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus planeeritakse rajada kuni 30 puurauku ja kuni 30 uuringukaeveõõnt. Uurimissügavus on kuni 20 m. Uuritavaks maavaraks on liiv. Täiendavalt on uuringu käigus planeeritud teostada järgmised sihtotstarbelised tööd: laboratoorsed katsetused, topograafiline mõõdistamine, veetasemete mõõtmised ja vajadusel muud katsetööd. Uuringu teostaja on Maavarade OÜ (registrikood 14212964, aadress Kuusiku tee 18-13, Loo alevik, Jõelähtme vald, Harju maakond, 74201). Taotletava loa kehtivusaeg on 2 aastat.

Geoloogilise uuringu loa taotluse ja muude asjassepuutuvate dokumentidega on võimalik tutvuda lähimas Keskkonnaameti kontoris (tel 674 4804, e-post info@keskkonnaamet.ee). Taotlus on digitaalselt kättesaadav Keskkonnaameti dokumendiregistrist aadressil http://dhs-adr-kea.envir.ee/.

Kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid võib esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressile info@keskkonnaamet.ee  või postiaadressile Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn.

Geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded (https://www.ametlikudteadaanded.ee  teadaanne number 1277672 ).