Keskkonnalubade taotlemise teated

« Tagasi

Männiku XIII geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmisest teavitamine

Keskkonnaamet teatab, et Maavarade OÜ (registrikood: 14212964; aadress Kuusiku tee 18-13, Loo alevik, Jõelähtme vald, Harju maakond, 74201) esitatud muudetud Männiku XIII uuringuruumi geoloogilise uuringu loa taotlus (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 25.06.2018 numbriga 12-2/18/3705-20) on menetlusse võetud.

Geoloogilise uuringu luba taotletakse Harju maakonnas Kiili vallas ja Rae vallas asuvatele katastriüksustele Viimsi metskond 52 (katastritunnus 30401:001:1976, riigivara valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Riigimetsa Majandamise Keskus); Inno (katastritunnus 65301:001:0962, eraomandis); Karneti (katastritunnus 65301:001:0162, riigivara valitseja on Keskkonnaministeerium ja volitatud asutus Maa-amet). Taotletava uuringuruumi teenindusala pindala on 14,82ha. Tegemist on tarbevaru uuringuga, mille käigus planeeritakse rajada kuni 25 puurauku ja kuni 25 uuringukaeveõõnt. Uurimissügavus on kuni 20 m. Uuritavaks maavaraks on liiv ja kruus. Täiendavalt on uuringu käigus planeeritud teostada järgmised sihtotstarbelised tööd: laboratoorsed katsetused, topograafiline mõõdistamine, veetasemete mõõtmised ja vajadusel muud katsetööd. Uuringu teostaja on Maavarade OÜ (registrikood 14212964, aadress Kuusiku tee 18-13, Loo alevik, Jõelähtme vald, Harju maakond, 74201). Taotletava loa kehtivusaeg on 2 aastat.

Maapõueseaduse § 30 lõike 2 alusel avalikustas Keskkonnaamet teate muudetud geoloogilise uuringu loa taotluse menetlusse võtmise kohta ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded (www.ametlikudteadaanded.ee) 16.01.2019.

Geoloogilise uuringu loa eelnõu valmimisest ja selle avalikustamisest teavitab Keskkonnaamet ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Huvitatud isikul ja isikul, kelle õigusi võib kavandatav tegevus puudutada, on õigus kuni geoloogilise uuringu loa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni esitada Keskkonnaametile taotluse või loa eelnõu kohta ettepanekuid ja vastuväiteid.