Keskkonnalubade taotlemise teated

« Tagasi

Õhusaasteloa menetluse algatamine , Aktsiaselts Efekt

 Keskkonnaamet on võtnud menetlusse aktsiaselts Efekt (registrikood 10377042, aadress Vaela tee 29, Vaela küla, Kiili vald, 75413 Harju maakond) 26.10.2017 esitatud õhusaasteloa taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste (edaspidi LHK) projekti (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 26.10.2017 kirja nr 15-2/17/12277 all). Õhusaasteluba taotletakse Kiili vallas Kiili alevikus aadressil Tööstuse 28 ja 30 (katastritunnused 30401:001:2682, 30401:001:2445) asuvale käitisele. Õhusaasteluba taotletakse tähtajatult.

Aktsiaselts Efekt põhitegevuseks on muude plasttoodete tootmine (EMTAK - 22291). Ettevõte tegeleb peamiselt erinevates tegevusvaldkondades vajalike klaasplastist detailide – toodete ning veesõidukite tootmisega (kanuud, kaatrid, paadid, suusaboksid, liiva/kruusa hoidmise kastid, dušikabiinid). Samuti valmistatakse klaasplastist eritellimustooteid. Kemikaalide (lahustid, värvid, kõvendid jne) kasutamisel toodete tootmisel lendub välisõhku aastas 6,964 tonni stüreeni 18,105 tonni atsetooni ning 0,506 tonni lenduvaid orgaanilisi ühendeid.Tootmine toimub kolmes vahetuses (24 h ööpäevas), 7 päeval nädalas ja kuni 52 nädalat aastas ehk kokku 8736 tundi aastas.

Õhusaasteloa muutmise taotluse, muudetud loa eelnõu ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda Keskkonnaameti Põhja regiooni Harju kontoris (Viljandi mnt 16, Tallinn), Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 26.10.2017 kirja nr 15-2/17/12277 all Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris dhs-adr-kea.envir.ee, (http://dhs-adr-kea.envir.ee/Display.aspx?ID=158896&Root=158896).
Kuni välisõhu saasteloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada suuliselt või kirjalikult e-posti aadressil pohja@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn.
Välisõhu saasteloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet täiendavalt ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.