Keskkonnalubade taotlemise teated

« Tagasi

Õhusaasteloa menetluse algatamine, Sookaera gaasijaotusjaam

Keskkonnaamet on võtnud menetlusse aktsiaselts Elering AS (11022625; aadress: Kadaka tee 42, Tallinn, Harju maakond, 12915) 04.06.2019 esitatud õhusaasteloa taotluse ja selle lisaks oleva lubatud heitkoguste (edaspidi LHK) projekti (registreeritud Keskkonnaameti dokumendihaldussüsteemis 04.06.2019 nr 15-2/19/8359-3 all).

Ettevõte taotleb tähtajatu kehtivusajaga õhusaasteluba Harju maakonnas Kiili vallas Sookaera külas Kraani, Saku harukraani, Sõlme ja Harukraani tee kinnistutele rajatava gaasijaotusjaama katlamaja põletusseadmetele ja avariigeneraatorile. Rajatav gaasijaotusjaam on üks osa Eesti-Soome maagaasisüsteemide ühendamiseks kavandatavast gaasitorustikust Balticconnector.

Rajatavasse katlamajja paigaldatakse kaks 1,111 Mwth soojussisendile vastava nimisoojusvõimsusega gaasikatelt regulaarliinide kütmiseks ning kaks 0,060 Mwth soojussisendile vastava nimisoojusvõimsusegagaasikatelt jaotusjaama ruumide kütmiseks. Täiendavalt paigaldatakse kõrvalhoonesse üks 0,122 Mwth nimisoojusvõimsusega maagaasil töötav avariigeneraator, mis käivitatakse vaid elektrikatkestuste perioodil. Korraga võivad töös olla mõlemad 1,111 MWth võimsusega katlad ning üks 0,060 Mwth võimsusega katel. Põletusseadmete ning avariigeneraatori poolt tarbitava maagaasi hinnanguline aastakulu on kuni 1944,1 tuhat m3. Gaasijaotusjaam töötab 24 tundi ööpäevas ning seitse päeva nädalas.

Kiili valla üldplaneeringu alusel on käitise territooriumi maakasutuse juhtotstarbeks määratud tootmismaa. Tootmisala piirneb metsaga ning rohevõrgustiku ettepaneku alaga. Maakasutuse juhtotstarvet gaasijaotusjaama ümbritsevatele kinnistutele määratud ei ole. Vahetult paikneb Kiili gaasijaotusjaama tootmisterritoorium põhjast Siiri ning lõunast Lepiku ja Lepiku katastriüksustega. Jaotusjaama vahetus läheduses elu-või ühiskondlikke hooneid ei paikne. Lähimad elamud jäävad käitise territooriumist ca 210 meetri kaugusele edelasse Lepiku ning ca 280 meetri kaugusele itta Allikmäe katastriüksustele. Eesti Looduse Infosüsteemi EELIS11 andmetel käitise territooriumil kaitstavaid taime-ja loomaliike ei elutse ning kaitsealuseid kooslusi ei paikne. Käitise mõjualas asub III kategooria kaitsealuste liikide hulka kuuluva laanepüü (Tetrastes bonasia) ja rukkiräägu (Crex crex) leiukoht.

Õhusaasteloa taotluse, loa eelnõu ja muude asjasse puutuvate dokumentidega saab tutvuda Keskkonnaameti Põhja regiooni Harju kontoris (Viljandi mnt 16, Tallinn) ja Keskkonnaameti avalikus dokumendiregistris.

Kuni välisõhu saasteloa andmise või andmisest keeldumise otsuse tegemiseni on igaühel õigus esitada Keskkonnaametile taotluse kohta oma põhjendatud ettepanekuid ja vastuväiteid. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada e-posti aadressil pohja@keskkonnaamet.ee või postiaadressil Viljandi mnt 16, 11216 Tallinn.

Välisõhu saasteloa andmise või andmisest keeldumise otsuse eelnõu valmimisest teavitab Keskkonnaamet ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.