Ametnikud

Kodanike vastuvõtt - K 14.00-18.00 N 9.00-12.00


Benno Johanson
Maanõunik
(osakonna juhataja)

679 0264
benno.johanson@kiilivald.ee
 

Siiri Treimann
Keskkonnanõunik

 

679 0278
siiri.treimann@kiilivald.ee

Kodanike nõustamine looduskeskkonna ja selle kaitsega seonduvates küsimustes.
Jäätmekäitluse korraldamine ja koordineerimine.
Muinsuskaitsealase töö korraldamine ja koordineerimine.
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimise korraldamine.
Keskkonnalubade menetlemine (vee erikasutusload, välisõhu saasteload, jäätmeload, üldgeoloogiliste uurimistööde load, maavara kaevandusload).
Ehitustegevuste ja planeeringutega seonduvad keskkonnaalased kooskõlastused.
Üksikpuude raieload, keskkonnareostus, hulkuvad loomad, puurkaevud.

Heli Kalvet
Heakorra järelevalve spetsialist

 

679 0244
heli.kalvet@kiilivald.ee

Kodanike nõustamine haljastus ja heakorra küsimustes
Haljastus- ja hoolduslepingute täitmise järelevalve
Avalike haljastute raie ja remondi korraldamine, inventari paigaldamine (pingid, prügikastid, mänguväljakute atraktsioonid jmt)
Heakorra eeskirja täitmise järelevalve, ettekirjutused
Haljastus