Ühekordne sotsiaaltoetuse taotlus

Kirjeldus

Sotsiaaltoetuste andmisel lähtutakse terviklikust süsteemist, mis põhineb omavastutusel, koostööl, isiku vajadusest ja avalikust huvist lähtuval hüvitiste sihitatud andmisel, õiguskindlusel ja võrdsel kohtlemisel ning avalike vahendite säästlikul ja otstarbekal. Sotsiaaltoetuste andmisel lähtutakse esmajärjekorras isiku vajadusest; eelistatakse abimeetmeid, mis on suunatud võimaluste leidmisele ja isiku suutlikkuse suurendamisele korraldada oma elu võimalikult iseseisvalt; lähtutakse abimeetme rakendamise tulemuslikkusest abi vajava isiku ning vajaduse korral pere ja kogukonna seisukohast. Sotsiaaltoetust on õigustatud saama isik, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Kiili vald. Toetust on õigus mitte maksta, tasaarveldada toetusega või maksta toetust proportsionaalselt võlaga, kui taotlejal on võlg Kiili valla ees. Sotsiaaltoetuste määramise aluseks on taotleja tegelik abivajadus ning toetuse saaja ja tema perekonnaliikmete sissetulekud. Põhjendatud juhtudel makstakse ühekordset toetust majanduslikult raskes olukorras peredele või üksikisikule, kes elavad/elab alla riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri ning muudel erandjuhtudel. Toetuse määramisel loetakse perekonnaliikmeteks abielus või abielulistes suhetes olevad samas eluruumis elavad isikud, nende abivajavad lapsed ja vanemad või muud üht või enamat tuluallikat ühiselt kasutavad või ühise majapidamisega isikud.

Otsus sotsiaaltoetuse andmise või andmata jätmise kohta teeb vallavalitsus 10 tööpäeva jooksul pärast nõuetekohase taotluse ja lisadokumentide vallavalitsuse dokumendiregistris registreerimisest arvates.
 

 

Õigusaktid:

Vastutaja:

Paberkandjal taotlus (täidetav pdf)