Ühekordne sotsiaaltoetuse taotlus

Toimingu üldandmed

Kirjeldus:

Sotsiaaltoetuste andmisel lähtutakse terviklikust süsteemist, mis põhineb omavastutusel, koostööl, isiku vajadusest ja avalikust huvist lähtuval hüvitiste sihitatud andmisel, õiguskindlusel ja võrdsel kohtlemisel ning avalike vahendite säästlikul ja otstarbekal. Sotsiaaltoetuste andmisel lähtutakse esmajärjekorras isiku vajadusest; eelistatakse abimeetmeid, mis on suunatud võimaluste leidmisele ja isiku suutlikkuse suurendamisele korraldada oma elu võimalikult iseseisvalt; lähtutakse abimeetme rakendamise tulemuslikkusest abi vajava isiku ning vajaduse korral pere ja kogukonna seisukohast. Sotsiaaltoetust on õigustatud saama isik, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on Kiili vald. Toetust on õigus mitte maksta, tasaarveldada toetusega või maksta toetust proportsionaalselt võlaga, kui taotlejal on võlg Kiili valla ees. Sotsiaaltoetuste määramise aluseks on taotleja tegelik abivajadus ning toetuse saaja ja tema perekonnaliikmete sissetulekud. Põhjendatud juhtudel makstakse ühekordset toetust majanduslikult raskes olukorras peredele või üksikisikule, kes elavad/elab alla riiklikult kehtestatud toimetulekupiiri ning muudel erandjuhtudel. Toetuse määramisel loetakse perekonnaliikmeteks abielus või abielulistes suhetes olevad samas eluruumis elavad isikud, nende abivajavad lapsed ja vanemad või muud üht või enamat tuluallikat ühiselt kasutavad või ühise majapidamisega isikud.

Kestvus:

Otsus sotsiaaltoetuse andmise või andmata jätmise kohta teeb vallavalitsus 10 tööpäeva jooksul pärast nõuetekohase taotluse ja lisadokumentide vallavalitsuse dokumendiregistris registreerimisest arvates.

Õigusaktid:

Vastutaja:

Ann Vahtramäe, ann.vahtramae@kiilivald.ee, tel 679 0265

Taotlemine elektrooniliselt

Vajalikud sammud:

Sisenege Kiili valla e-teenuste keskkonda. Teie isik tuvastatakse  teenuse kasutamiseks sisselogimisel. Vajalik on ID-kaart või Mobiil-ID koos koodidega PIN1 ja PIN2.
Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile  rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada. 

Jälgige  vormi täitmise kulgu! Taotlus on esitatud korrektselt kui te saate teate: Vorm on saadetud. Vormi saaja nimi: Kiili vallavalitsus ja Teie e-posti aadressile laekub kinnituskiri.

Viide:

Taotlemine pabervormil

Vajalikud sammud:

Täitke taotluse vorm paberkandjal. Blanketi saab veebilehelt või Kiili vallamajast.

Avaldus: