« Tagasi

17. mai 2022 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 217 Kalamäe kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Kalamäe kinnistu detailplaneering algatati 22.08.2006 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 474 "Kalamäe kinnistu detailplaneeringu koostamise algatamine".

Ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendamise seaduse § 1 lõike 4 kohaselt tuleb enne 30.06.2015 algatatud detailplaneeringute menetlus lõpetada kolme aasta jooksul planeerimisseaduse jõustumisest ehk 1. juuliks 2018. Planeerimisseaduse eelnõu juurde koostatud seletuskiri märgib lk 179 kolme aastase tähtaja sätestamise kohta järgmist: „Nimetatud aja möödudes peab kohalik omavalitsus tegema detailplaneeringu kehtestamise või kehtestamata jätmise otsuse. Tähtaja kehtestamine aitab tagada, et detailplaneeringute koostamine toimuks mõistliku aja jooksul ega jääks venima." Alates 22.08.2008 pole Kiili Vallavalitsusele esitatud mitte ühtegi detailplaneeringu materjali menetlemiseks.

Detailplaneeringu menetluse lõpetamise korralduse eelnõu (18.03.2022 kiri nr 8-1/1125-5) edastati puudutatud isikutele e-tähtkirjana. Omniva väljavõtetelt on näha, et puudutatud isikud on teate kätte saanud. Raivo Tammer nõustus eelnõuga (25.04.2022 kiri nr 8-1/1125-6), et Kalamäe kinnistu detailplaneeringu koostamise lõpetatakse.

Otsus tugineb PlanS § 129 lg 1 punktile 4, mis sätestab, et detailplaneeringu koostamise võib lõpetada, kui planeeringu koostamise korraldaja eelarves puuduvad vahendid planeeringu koostamise, koostamise tellimise ja mõjude hindamisega kaasnevate kulude kandmiseks ja planeeringu koostamisest huvitatud isik selliseid kulusid ei kanna.