« Tagasi

28. juuni 2022 Kiili Vallavalitsuse korraldusega nr 287 Kiili alevis Karja tn 2A detailplaneeringu koostamise lõpetamine

Alates 22.12.2020 pole Kiili Vallavalitsusele esitatud mitte ühtegi detailplaneeringu materjali menetlemiseks. Kiili Vallavolikogu 16.05.2013 otsusega nr 26 kehtestatud Kiili valla üldplaneeringu kohaselt paikneb planeeringuala detailplaneeringu koostamise kohustusega alal. Kiili valla üldplaneeringu järgselt on Karja tn 2A detailplaneeringuala maakasutuse juhtfunktsiooniks haljasala ja parkmetsaala (HP). Planeeringu eesmärk on vastuolus Kiili valla kehtiva üldplaneeringuga, mille järgi pole sinna lubatud elamuid planeerida. Alates 01.07.2015 kehtima hakanud planeerimisseaduse § 129 alusel võib detailplaneeringu koostamise lõpetada, kui koostamise käigus ilmnevad asjaolud, mis välistavad planeeringu elluviimise tulevikus, sealhulgas kui isik keeldub detailplaneeringukohaste ehitiste ehitamise üleandmiseks halduslepingu sõlmimisest; kinnisasja omanik esitab taotluse detailplaneeringu koostamise lõpetamiseks või kui planeeringu koostamise eesmärk muutub oluliselt koostamise käigus. Otsus tugineb PlanS § 129 lg 1 punktile 4, mis sätestab, et detailplaneeringu koostamise võib lõpetada, kui planeeringu koostamise korraldaja eelarves puuduvad vahendid planeeringu koostamise, koostamise tellimise ja mõjude hindamisega kaasnevate kulude kandmiseks ja planeeringu koostamisest huvitatud isik selliseid kulusid ei kanna.