« Tagasi

Energiakulude hüvitamise taotlusi saab esitada alates 10. jaanuarist

Alates 10.jaanuarist saab esitada Kiili Vallavalitsusele taotlusi elektri-, gaasi- ja küttearvete osaliseks kompenseerimiseks. Kompenseeritakse konkreetse energialiigi hinnatõusu osa 80% ulatuses. Toetust antakse perioodi 2021. aasta 1. septembrist kuni 2022. aasta 30. märtsini (kaasa arvatud) energia tarbimise kulude osaliseks katmiseks. Taotlus tuleb esitada rahvastikuregistrijärgsele kohalikule omavalitsusele. Seda ka juhul, kui taotleja tegelik elukoht on mujal. Juhime aga tähelepanu, et rahvastikuregistri seaduse kohaselt on kõigil Eesti elanikel kohustus hoolitseda selle eest, et nende elukohaandmed rahvastikuregistris oleksid õiged. Vastavad muudatused elukohaandmetes saab teha veebilehel eesti.ee.


Taotluse esitamiseks on järgmised võimalused:

  • Esitada taotlus e-keskkonnas Spoku;
  • Saata digiallkirjastatud taotlus koos vajalike dokumentidega aadressile info@kiilivald.ee;
  • Tulla taotlust täitma koha peale eelnevalt kokkulepitud ajal sotsiaaltöötajaga (kontakt: Marje Perv, marje.perv@kiilivald.ee, tel 5880 5247). Vastuvõtu ajad E, T, N 9-12 ning 13-16.30, K 9-12 ning 13-18, R 9-12.

Kontaktide vähendamiseks seoses COVID-19 olukorraga soovitame esitada taotlus e-keskkonnas Spoku või e-maili teel mitme kuu eest korraga. Need, kes e-keskkonnas taotlemisega toime ei tule, võiks esmalt paluda lähedaste abi ja kui ka see ei ole võimalik, tuleb registreerida endale telefoni teel aeg sotsiaaltöötaja juurde. Kohapeale tulles võtke kindlasti kaasa arved.

Toetust saab taotleda üksi elava isiku või perekonna alalise või peamise elukohaga seotud kulude hüvitamiseks (ainult ühe elukoha kulude alusel).

Energiakulude kallinemise hüvitamiseks on toetust võimalik taotleda tagasiulatuvalt 5 kuud, st veebruaris 2022 saab taotleda toetust 2021. a septembri, oktoobri, novembri, detsembri ja/või 2022. a jaanuari tarbimise alusel koostatud arvete osas.

Taotluste menetlemisaeg on kuni 35 päeva.

Toetuse saamiseks peab olema täidetud kaks tingimust:

  • elektri hind arvel on kõrgem kui 120€/MWh (12 s/kWh), gaasil 49 €/MWh (4,9 s/kWh) ning kaugküttel 78 €/MWh (7,8 s/kWh). Kiili piirkonnas kaugkütte hind tõusnud ei ole. Seega peredele, kelle tegelik elukoht on Kiili valla haldusterritooriumil, 2021. aasta septembri kuni detsembri eest kaugkütte hüvitist ei maksta;
  • leibkonna netosissetulek jääb alla piirmäära.

Energiakulude tõusu toetuse saajaks kvalifitseerub pere, kelle netosissetulek on alla meetmega määratud arvestusliku piiri. Leibkonna esimese liikme kohta on see 1126 eurot kuus, iga järgmise vähemalt 14-aastase pereliikme kohta 563 eurot ja alla 14-aastase lapse puhul 337,8 eurot kuus. Esialgse info selle kohta, kas perel on võimalik toetust saada ja kui suur see võiks olla, annab Rahandusministeeriumi poolt väljatöötatud energiakulu hüvitamise kalkulaator.

Lähemalt saab lugeda energiakulude hüvitamisest ning toetuse taotlemisest energiakulude hüvitamise rubriigist.