« Tagasi

Projekteerimistingimustega Kangru alevikus Kasteheina tn 2a detailplaneeringu täpsustamine

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks.

26.04.2022 esitati Kiili Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlused nr 2211002/05218, 2211002/05265 ja 2211002/05266 millega soovitakse muuta Kangru alevikus Kasteheina tn 2a detailplaneeringus pos. 1 (Ristikheina tn 2, 30401:001:2746), pos. 3 (Ristikheina tn 6, 30401:001:2749) ja pos. 4 (Ristikheina tn 8, 30401:001:2750) hoonestusala tingimusi, sealhulgas hoonestusala suurendamist, vähendamist, keeramist või nihutamist, kuid mitte rohkem kui 10 protsendi ulatuses esialgsest lahendusest. Täpsemalt soovitakse suurendada detailplaneeringus pos. 1, pos. 3 ja pos. 4 elamute hoonestusala 10% ja lubada lamekatusega elamute ehitamist.

Taotluste (2211002/05218, 2211002/05265 ja 2211002/05266) kohaselt soovitakse suurendada kinnistute elamute hoonestusala ja lubada lamekatusega elamute ehitamist.
Soovitakse suurendada üksikelamu hoonestusala 15 Tallinn-Rapla-Türi tee T1 poole 10% ulatuses (abihoone hoonestusala arvelt). Nii jääks auto parkimise ala suurem ja hoone ei asuks Ristikheina tänavale nii lähedal. Samuti ei soovita kinnistule püstitada abihoonet, kuna üksikelamu ehitisealune pind oleks maksimum, mis on detailplaneeringus lubatud. Omaniku soov on kinnistule püstitada ka lamekatusega üksikelamu. Viilkatusega hooneid on Kangru külas ca 15% ja pooled neis on ehitatud 2005-2008 aastatel paariselamud. Funk majade osakaal Kangru külas on ca 70%. Lähtudes Nurmenuku tänavasse ehitatavate funk stiilis majadest oleks kinnistu omaniku soov ka Ristikheina tn 2 kinnistule ehitada funk stiilis eramu. Nii moodustuks 15 Tallinn-Rapla-Türi tee T1 poolt vaadates ühtne arhitektuurne joon. Taotlus esitatakse koos Ristikheina 4, 6 ja 8 kinnistutega.

Selline detailplaneeringu muutmine ei ole planeeringulahenduse olemuslik muutmine, ei mõjuta naaberkruntide omanikke ebasoodsalt ja ei muuda väljakujunenud keskkonda ja hoonestuslaadi, ei ole vastuolus õigusaktide ja avaliku huviga ning Kiili valla üldplaneeringus sätestatud üldiste kasutus- ja ehitustingimustega.

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Kiili Vallavalitsuses ja Kiili valla kodulehel. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada Kiili Vallavalitusele 13.06.2022 kuni 30.06.2022.