« Tagasi

Projekteerimistingimustega Kiili alevis Endise Kiili loomakasvatuskompleksi territooriumi detailplaneeringu täpsustamine

Kiili Vallavalitsus teatab avatud menetluse algatamisest projekteerimistingimuste andmiseks.

05.05.2022 esitati Kiili Vallavalitsusele projekteerimistingimuste taotlus nr 2211002/05951, millega soovitakse muuta Endise Kiili loomakasvatuskompleksi territooriumi detailplaneeringus pos. 15 (Loovälja tee 10, 30401:001:2741) hoonestusala tingimusi, sealhulgas hoonestusala suurendamist, vähendamist, keeramist või nihutamist, kuid mitte rohkem kui 10 protsendi ulatuses esialgsest lahendusest. Täpsemalt soovitakse nihutada detailplaneeringus pos. 15 (Loovälja tee 10) hoonestusala 6,8%.

Taotluse (2211002/01688) kohaselt soovitakse nihutada krundi hoonestusala põhja ja lääne suunda. Olemasolev ja uus hoonestusala on esitatud korralduse lisas nr 3. Vastavalt Elektrilevi õhukaabli rajamine maatrassi kaob õhukaitseala antud kinnistul ning trassi kaitseala nihkub kinnistu piiridest välja, mis võimaldab projekteeritavat hoonet nihutada lubataval määral sõidutee poole 1,36 m ning naaberkinnistu poole 1,29 m - põhja- ja lääne suunas vastavalt. Projekteeritud hoone jääb läänes asuvast kinnistust 11,70 m kaugusele; ning sõiduteest 15,64 m kaugusele. Tuleohutuskujad on jätkuvalt tagatud.

Selline detailplaneeringu muutmine ei ole planeeringulahenduse olemuslik muutmine, ei mõjuta naaberkruntide omanikke ebasoodsalt ja ei muuda väljakujunenud keskkonda ja hoonestuslaadi, ei ole vastuolus õigusaktide ja avaliku huviga ning Kiili valla üldplaneeringus sätestatud üldiste kasutus- ja ehitustingimustega.

Projekteerimistingimuste eelnõuga saab tutvuda Kiili Vallavalitsuses ja Kiili valla kodulehel. Ettepanekuid ja vastuväiteid saab esitada Kiili Vallavalitusele 13.06.2022 kuni 30.06.2022.