« Tagasi

Vaela külas Lepiku tee 29 detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 04.07.2022 kuni 25.07.2022

Kiili Vallavalitsusel teavitab Teid avaliku väljapaneku toimumisest.

Detailplaneeringu on koostanud OÜ Hendrikson & Ko, töö nr 21004062.

Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Vaela külas.
Planeeringuala suurus on 10,4ha.

Planeeritaval maa-alal kehtib:

  • Kiili valla üldplaneering
  • Lepiku I kinnistu detailplaneering (DP0130)

Detailplaneeringu eesmärk on Vaela külas Lepiku tee 29 (30401:001:1428) kinnistu jagamine ja ehitusõiguse määramine ning sellega koos heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise lahendamine. Kavandatud on üldkasutatava sihtotstarbega krunt (pos. 1), millel on ette nähtud pakendimahutite plats. Hoonestust ei ole ette nähtud. Planeeritud pos 2 on elamumaa krunt, määratakse eitusõigus ühe kuni 2-korruselise elamu ja ühe abihoone ehitamiseks. Planeeritud pos 3 on transpordimaa krunt, millele on ette nähtud jalgrada Lepiku tee ja Väljamäe tee vahel. Kavandatud kruntide ehitusõiguse näitajad on esitatud kruntide ehitusõiguse  ja piirangute tabelis põhijoonisel. Üksikelamu krundile tohib ehitada ühe kuni kahekorruselise elamu kõrgusega kuni 9,0 m ja ühe abihoone kõrgusega kuni 4,5 m ning üksikelamukrundi suurim ehitisealune pind on kuni 300 m2. Parkimisvajadused lahendatakse krundi piires. Ligipääs moodustatavale elamumaa krundile Lepiku teelt. Vaela külas Lepiku tee 29 detailplaneeringu lahenduse joonis on esitatud lisas nr 3.

Käesolev detailplaneering ei ole üldplaneeringut muutev.

Ettepanekuid ja/või vastuväiteid detailplaneeringu kohta ootame ajavahemikus 04.07.2022 kuni 25.07.2022.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD