Uudised ja teated

« Tagasi

18. aprilli 2019 Kiili Vallavolikogu otsusega nr 12 Üldplaneeringut muutev Jõeääre detailplaneeringu kehtestamine

Detailplaneeringu on koostanud Osaühing Hirundo, töö nr HDP-02/2017.

Planeeritav maa-ala asub Harju maakonnas, Kiili vallas, Nabala külas.
Planeeringuala suurus on ca 14,23ha.

Planeeritaval maa-alal kehtib:
  • Kiili valla üldplaneering

Detailplaneeringu eesmärgiks on Jõeääre katastriüksuse (katastritunnus 30401:001:2632) kruntideks jagamine. Detailplaneeringuga nähakse ette Nabala külakeskme kõrvale 6 elamumaa sihtotstarbega krundi rajamist olemasoleva kõrghaljastus (lepametsa) alale. 5-le moodustatavale krundile määratakse tingimused tiheasustus põhimõttel ja ehitusõigus ühe kuni 2-korruselise üksikelamu ja 1 kuni 1-korruselise abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga krundil kokku kuni 300 m². Ühele moodustatavale krundile määratakse tingimused hajaasustus põhimõttel ja ehitusõigus ühe kuni 2-korruselise üksikelamu ja 3 kuni 1-korruselise abihoone püstitamiseks, ehitisealuse pinnaga krundil kokku kuni 500 m². Planeeringu lahendusega antakse suunitlused ka ala heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede, parkimise ja tehnovõrkudega varustamise osas.

Antud detailplaneeringuga muudetakse maaüksuse sihtotstarvet vaid 25% kogu maa-alast ning ei moodustada planeeritavast alast 15 % avalikult kasutatav sotsiaalmaa krunti, kuna Nabala külas on piisavalt palju ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega krunte (200m kaugusel planeeritavast alast Kuldnoka tee 7 katastriüksus, suurusega 6635m² ning 400m kaugusel olev Kuldnoka tee 2 katastriüksus, suurusega 5,02ha. Lisaks on 11115 Kurna-Tuhala tee ja 11151 Tõdva -Nabala tee ristmikul Külakeskuse ühiskondlike ehitiste maa sihtotstarbega katastriüksus, mis paikneb 350m kaugusel planeeritavast alast). Antud detailplaneeringus on arvestatud üldplaneeringus välja toodud nõuetega, kuid on üldplaneeringut muutev seoses sellega, et ei moodustada sotsiaalmaa krunti.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD: https://service.eomap.ee/kiilivald/#/planeeringud/planeeringud/857