Uudised ja teated

« Tagasi

Hange Kiili vallas Mõisakülas Väljamäe tee 9 katastriüksusele valgustatud terviseraja tööprojekti koostamine

Kiili vallavalitsus kuulutab välja hanke Kiili vallas Mõisakülas Väljamäe tee 9 katastriüksusele valgustatud terviseraja tööprojekti koostaja leidmiseks.

1. Üldandmed

1.1 Hankija nimi ja andmed:  Kiili Vallavalitsus
     Nabala tee 2a, Kiili alev, Kiili vald
     75401 Harjumaa
     Telefon 679 0260
     E-post: info@kiilivald.ee

1.2  Hanke eest  vastutav  isik:  Benno Johanson, Keskkonna- ja maaosakonna juhataja, telefon 679 0264; mobiiltelefon  510 5161, e-mail  benno.johanson@kiilivald.ee.

1.3 Hanke nimetus: Kiili vallas Mõisakülas Väljamäe tee 9 katastriüksusele valgustatud terviseraja tööprojekti koostamine.

1.4 Konfidentsiaalsus: Hankija ei avalikusta pakkujatelt saadud informatsiooni kui õigusaktides ei ole sätestatud teisiti.

2. Pakkujate kvalifitseerimise tingimused

2.1 Pakkujatele esitatavad üldised nõuded
2.1.1 Projekti koostaval ettevõtjal ja/või isikul peab olema EhS kohane projekteerimise pädevus.
2.1.2 Pakkuja peab olema projekteerinud vähemalt ühe hanke esemele sarnase objekti. Pakkumisele  lisada info objekti kohta koos tellija kontaktandmetega.
2.1.3 Pakkuja on tutvunud hanke pakkumise objektiga ja pakkujal on piisav teava pakkumuse  tegemiseks.
2.1.4 Hankija ei aktsepteeri ühtegi Pakkuja hilisemat pretensiooni või nõuet, mis tuleneb sellest, et  Pakkuja ei ole saanud pakkumise koostamiseks vajalikku informatsiooni.
2.1.5 Objekti ülevaatusega ja vajalike uuringute teostamisega seotud kulud kannab Pakkuja.

3. Tehniline kirjeldus

3.1 Terviserada tuleb lahendada põhiprojekti staadiumis, eriosana tuleb koostada valgustusprojekt.
3.2 Projekti koostamisel võtta aluseks: Riigimaa reservmaa nr AT021211057 ja reformimata  riigimaa nr 5125 detailplaneering, kehtestatud 25.08.2016.
3.3 Valgustus tuleb lahendada LED-tehnoloogia baasil võimalusega see ööseks välja lülitada.  Keerukamaid juhtimissüsteeme pole tarvis ette näha
3.4 Hanketeatele on lisatud detailplaneeringu seletuskiri ja põhijoonis ning planeeritava raja  geodeetiline alusplaan (lisad 1-3).
3.5 Raja planeeritav laius on 3 meetrit, liikumine toimub ühes suunas.
3.6 Suveperioodil kasutatakse rada jooksmiseks, talvel suusatamiseks.
3.7 Raja planeeritud katteks on koorepuru. Ehitusprojektis tuleb ette näha rajaaluse maa läbi  kaevamine ja kasvupinnase eemaldamine.
3.8 Projektis lahendada maastikukujundus ja haljastus arvestades mehhaniseeritud hooldamisega.
3.9 Projekt tervikuna kooskõlastada kõikide projektiga seotud kommunikatsioonide valdajatega  ning vajadusel teiste projektiga seotud isikutega.
3.10 Projektis tuleb ette näha tõusud ja laskumised (tehiskünkad, mis sobituksid raja reljeefiga ja  kraavide ületamiseks) rajal.
3.12 Projektis tuleb ette näha pingid ja prügikastid koos asukohtadega. Muud inventari raja äärde ei  kavandata.
3.13 Projektis näidata ära tööde mahtude tabel.
3.14 Projektile tuleb taotleda ehitusluba koos vajalike kooskõlastustega.

4. Maksetingimused

4.1 Arve tasumise tähtaeg on 10 tööpäeva.
4.2 Arve aluseks on teostatud tööde akt, mis on Hankija poolt kinnitatud ning ehitusluba.

5. Pakkumise esitamine

5.1 Hinnapakkumine esitatakse eurodes koos käibemaksuga. Pakkumuses näidata ära töö teostamise  aeg.
5.2 Pakkumuses näidata ära töö teostamise eeldatav aeg.
5.3 Pakkumus tuleb esitada hiljemalt 18. mai 2017  kell 15.00 digitaalselt allkirjastatuna e- posti aadressile info@kiilivald.ee.
5.4 Pakkuja kannab kõik pakkumise ettevalmistamisega seotud kulud.

6. Selgitused

6.1 Selgitusi saab Kiili vallavalitsusest.
Kontaktisik Benno Johanson, Keskkonna- ja maaosakonna juhataja, telefon 679 0264;  mobiiltelefon  5105161, e-mail benno.johanson@kiilivald.ee.

7. Pakkumuste võrdlemine ja hindamine

7.1 Pakkujal ei tohi olla riigihangete seadusest tulenevaid maksuvõlgasid.
7.2 Hankija võrdleb ja hindab kõiki pakkumusi, mida ei ole tagasi lükatud.
7.3 Edukaks tunnistatakse pakkumus, mis vastab kvalifitseerumise tingimustele ja mille  kogumaksumus on madalaim.

8. Pakkumuste tagasilükkamine

8.1 Hankijal on õigus lükata tagasi kõik Pakkumised igal ajal enne hankelepingu sõlmimist juhul  kui :
ükski Pakkumus ei ole tunnistatud vastavaks;
kõik Pakkumuste maksumused on hanke eeldatavast maksumusest ja hankija reaalsetest võimalustest nii palju suuremad, et hange ei ole sellise maksumusega hankijale vastuvõetav.

Lisad :

  1. Detailplaneeringu seletuskiri
  2. Detailplaneeringu põhijoonis
  3. Geodeetiline alusplaan