Uudised ja teated

« Tagasi

Vaela külas Sonni kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, 27.11.2017 kuni 11.12.2017

Planeeritav maa-ala paikneb Kiili vallas Vaela külas. Vaela küla jääb Kiili valla põhjaossa ja planeeritav ala Vaela küla keskossa. Planeeritav ala on Kiili alevist umbes 2 km kaugusel.

Detailplaneering on koostatud eesmärgiga taotleda Vaela kulas Kiili vallas 2,66 ha suurusel maa-alal asuva elamumaaga maaüksuse osalist sihtotstarbe muutmist üldkasutatav-, äri- ja transpordimaaks, kruntide moodustamist, moodustavatele ärimaa sihtotstarbega kruntidele ehitusõiguse määramist kuni 2-korruselise ärihoone ehitamiseks ja moodustatavate elamumaa sihtotstarbega kruntidele ehituõiguse määramist 2-korruselise kuni 8 korteriga elamu ehitamiseks. Määratakse üldised maakasutustingimused, heakorrastuse, haljastuse, juurdepääsuteede ja parkimise varustamise põhimõtteline lahendus.

Planeeritav maa-ala jagatakse 10 krundiks:
Neli krunti (pos. 1- 4) on kavandatud elamumaa sihtotstarbega, mis on ette nähtud hoonestada kahekorruseliste korterelamutega, milles kuni 8 korterit. Kahe krundi sihtotstarve on ette nähtud ärimaa (pos. 5-6), kuhu on kavandatud piirkonna elanikele erinevaid teenuseid pakkuvad ettevõtted. Üldkasutatava maa sihtotstarbega krunte on planeeritud 2 tk, kuhu saab rajada mänguvaljakuid ning puhke-, spordirajatisi. Planeeritud on kaks krunti transpordimaa sihtotstarbega, millest üks on Peetri tee jätkuks ja mis annab võimaluse ehitada jalgteega juurdepääsutee planeeritavatele kruntidele, paigaldada tehnotrassid ja istutada puud. Teine transpordimaa sihtotstarbega krunt liidetakse Miku tee maa-alaga. (mis on planeeritud kõrval oleva maaüksuse Miku detailplaneeringu lahenduses). Ärihoonega krundid paiknevad pikki 11115 Kurna-Tuhala teed. Tee vahetusse lähedusse planeeritud ärihooned (kauplus soogikoht jne) teenindavad kogu piirkonda. Tee ja ärimaa sihtotstarbega kruntide vahele jääb üldkasutatava maa sihtotstarbega krunt, kuhu on ette nähtud rajada võimalusel kõrghaljastus, mille istutatamisel arvestatakse olemasolevaid - ja planeeritavaid torustikke. Kõrghaljastus kui ka ärihooned vähendavad riigimaanteelt tulevat müra elamutega hoonestatud alale.

Detailplaneeringu ala jääb võimalikule arengualale (Kiili valla üldplaneering), mille juhtotstarve on väikeelmumaa (ühepereelamud, ridaelamud, kahekorruselised korterelamud) ja mille korvalotstarve on kaubandus-, teenindus- ja büroohoone maa. Planeerimisel on lähtutud üldplaneeringuga kehtestatud nõuetest. Kruntide suurused on kavandatud vastavalt planeeritud kruntide sihtotstarbele: korterelamutega kruntide koormusindeks on suurem kui 400 ja ärihoonega krundi täisehitusprotsent 40-43%.

Antud detailplaneeringus on arvestatud üldplaneeringus välja toodud nõuetega ning detailplaneering on üldplaneeringule vastav detailplaneering.

Detailplaneeringu avalik väljapanek toimub Kiili Vallavalitsuses, Nabala tee 2a, Kiili alev, Kiili vald ajavahemikus 27.11.2017 – 11.12.2017.

Detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Kiili Vallavalitsus tööpäevadel kohapeal või digitaalselt Kiili valla geoinfosüsteemis EVALD aadressil: https://service.eomap.ee/kiilivald/#/planeeringud/planeeringud/459