Avaliku ürituse loa taotlemine

Kirjeldus:

Avalik üritus on avalikus kohas toimuv ja avalikkusele avatud lõbustusüritus, võistlus, etendus, kaubandusüritus või muu sellesarnane inimeste koos olemine, mis ei ole koosolek. Kiili Vallavalitsuse hallatava asutuse põhimääruse järgset tegevust oma tegevuskohas või territooriumil ei loeta avalikuks ürituseks käesoleva määruse tähenduses. Avalik koht on määratlemata isikute ringile kasutamiseks antud või määratlemata isikute ringi kasutuses olev maa-ala, ehitis, ruum või selle osa, samuti ühissõiduk.

Avaliku ürituse korraldajal tuleb arvestada, et kohustuslik on täita keskkonnahoidliku ja turvalise avaliku sündmuse korraldamise juhendis välja toodud minimaalse taseme nõudeid.

Minimaalse taseme nõuete täitmine aitab vähendada sündmusega kaasnevat negatiivset keskkonnamõju. Juhendis välja toodud soovitused ei ole kohustuslikud, kuid annavad suunised, mille peale tasuks avaliku ürituse korraldajal mõelda ja võimaluse korral rakendada.

Kauplejatel, kes tegelevad toidukäitlemisega avalikel üritustel, tänavatel ja maanteede ääres sh toidu müüjad/valmistajad, palume tutvuda ka toidu müüki puudutavate nõuannetega Põllumajandus- ja Toiduameti kodulehel avalike ürituste rubriigis kasulike juhendite all.

Vallavalitsus annab loa 10 tööpäeva jooksul vastava loa taotluse ning menetleja määratud täiendavate dokumentide või kooskõlastuste vallavalitsusse saabumise päevast arvates.

Õigusaktid:

Taotlemine

Kui avalikul üritusel käideldakse toitu, siis tuleb enne avalduse esitamist täita järgmised punktid:

  1. ürituse korraldaja peab tagama, et toidu (sh alkoholi) käitleja on enne üritust enda tegevusest PTAd teavitanud. Teavitanud toidukäitlejad leiab avalikust registrist.
  2. ürituse korraldaja saadab üritusel osalevate toidukäitlejate nimekirja kolm päeva enne ürituse toimumist PTA kohalikule esindusele.
  3. ürituse korraldaja peab veenduma, et käitlejal, kes alkoholi müüb, on selleks ka eelnevalt saadud vastavad load. Riiklikku alkoholiregistrisse kantud alkohol on leitav avalikust registrist.

Elektrooniliselt:

Esitada digitaalselt allkirjastatud avaldus e-postiga aadressile info@kiilivald.ee.

Kohapeal:

Täitke avaldus paberkandjal. Avalduse saab veebilehelt või Kiili vallamajast.

Avaldus: